Bibliotekar i knjiga

Ста­јао је на вр­ху рас­кло­пље­них мер­де­ви­на, сли­чан сли­ка­ру фре­са­ка ко­ји ду­го ми­ру­је пред го­лим зи­дом ма­на­стир­ске цр­кве при­је не­го што на вла­жну смје­су кре­ча и сит­ног пи­је­ска ко­нач­но поч­не да на­но­си при­род­не бо­је из ко­јих ће се чу­де­сним ста­па­њем умјет­ни­ко­ве има­ги­на­ци­је и ко­смич­ког пам­ће­ња из­ви­ти лик све­ти­те­ља на жи­во­пи­су пред ко­јим ће за не­ко­ли­ко ви­је­ко­ва ни­је­мо ста­ја­ти ус­хи­ће­ни по­сма­тра­чи. У оскуд­ној, сив­ка­стој свје­тло­сти ка­сно­је­се­њег по­по­дне­ва, за­пљу­снут жу­бо­ром све­тач­ке ти­ши­не, пре­тво­рио се у сјен­ку ко­ја је сва­ким по­кре­том ле­лу­ја­ла уста­ја­ли ва­здух, на­то­пљен ми­ри­сом књи­га у ко­ме су се ми­је­ша­ли зуј про­ху­ја­лог вре­ме­на, че­сти­це не­ви­дљи­ве па­у­чи­не и скра­ма не­у­ни­шти­ве па­ти­не.

С уз­бу­ђе­њем рав­ним вр­хун­цу љу­бав­ног за­но­са Би­бли­о­те­кар је с по­жу­тје­лих ко­ри­ца Књи­ге бри­сао пра­ши­ну. Док су ја­го­ди­це пр­сти­ју де­сне ру­ке ла­га­но кли­зи­ле по глат­кој по­вр­ши­ни кар­то­на, чи­ни­ло му се као да бла­го ура­ња­ју у рас­ко­шни бар­шун за­тег­ну­те ко­же на дје­во­јач­ким гру­ди­ма. Хр­бат Књи­ге при­љу­бљен уз длан овла­шно сти­сну­те ли­је­ве ру­ке пре­да­вао је Библ­иот­екаревом ти­је­лу не­ку за­го­нет­ну енер­ги­ју чи­је се стру­ја­ње ви­ше осје­ћа­ло по је­два при­мје­ном да­ма­ра­њу сит­них ка­пи­ла­ра у ње­го­вом ус­треп­та­лом ти­је­лу не­го по раз­мје­ни сил­ни­ца ко­је су исто­вре­ме­но пре­ла­зи­ле из по­ро­зне хар­ти­је у ви­со­ко по­диг­ну­ту ша­ку и из ша­ке у скло­пље­ну Књи­гу.

При­је не­што ви­ше од мје­сец да­на, увје­рен да је про­ни­као у све тај­не књи­ге, Библиотекар је из град­ске пре­шао у гим­на­зиј­ску би­бли­о­те­ку, же­ле­ћи да пре­о­ста­ле три го­ди­не рад­ног ви­је­ка про­ве­де ме­ђу мла­дим љу­ди­ма, си­гу­ран да се у њи­ма још мо­же про­бу­ди­ти же­ља за чи­та­њем. У при­је­по­днев­ним ча­со­ви­ма из­да­вао је књи­ге, а пред­ве­чер­ње је ко­ри­стио за сре­ђи­ва­ње би­бли­о­те­ке. Тог ка­сно­је­се­њег по­по­дне­ва пре­ли­ста­вао је књи­ге на по­ли­ци крај про­зо­ра. Отва­рао је пред­њи лист ко­ри­ца, раз­гле­дао еви­ден­ци­о­не по­дат­ке на пр­вој, обич­но пра­зној стра­ни­ци, за­ви­ри­вао за­тим на кар­ти­цу ко­ја се на­ла­зи­ла у џе­пу на уну­тра­шњој стра­ни зад­њег ли­ста ко­ри­ца, по­том ру­ком овла­шно бри­сао пра­ши­ну и вра­ћао књи­гу на по­ли­цу.

Ка­да је из по­сљед­њег ре­да на де­сну стра­ну наг­ну­тих књи­га, при вр­ху по­ли­це, ис­под са­мог пла­фо­на, из­ва­дио је­дан по­де­бљи том, у већ згу­сну­тој та­ми пра­зни­не ко­ја је раз­два­ја­ла књи­ге од пра­шња­вог и ча­ђа­вог зи­да, угле­дао је на хр­бат по­ло­же­ну Књи­гу ко­ја је ко зна ка­да и ка­ко та­мо па­ла и оста­ла та­ко по­стран­це за­ту­ре­на, скри­ве­на од по­гле­да и за­бо­ра­вље­на. Про­пео се на вр­хо­ве пр­сти­ју, осје­ћа­ју­ћи ка­ко под њим шкри­пу­ћу мер­де­ви­не, про­ту­рио ру­ку пре­ко сло­же­них то­мо­ва и иза њих из­ву­као вје­ро­ват­но дав­но за­ту­ре­ну књи­гу. При­ни­јев­ши је очи­ма, пр­во је при­ми­је­тио кит­ња­стим ла­ти­нич­ним сло­ви­ма од­штам­па­но име ауто­ра и на­слов по ко­ме је ис­ку­сни чи­тач ла­ко мо­гао на­слу­ти­ти да се ра­ди о ро­ма­ну. По­ро­дич­ном, за­кљу­чио је Би­бли­о­те­кар, ма­да ни­је ис­кљу­чи­вао мо­гућ­ност исто­риј­ских и со­ци­јал­них еле­ме­на­та ко­ји су на по­се­бан на­чин, ми­слио је, мо­гли да да­ју аро­му јед­ној по­ро­дич­ној по­ви­је­сти, пу­ној ло­мо­ва и нео­че­ки­ва­них пре­о­кре­та. Чо­вјек ко­ји де­це­ни­је про­ве­де с књи­га­ма и ме­ђу књи­га­ма мо­же не­што та­кво да прет­по­ста­ви без бо­ја­зни да ће на­чи­ни­ти ве­ли­ку по­гре­шку или да ће га ин­ту­и­ци­ја са­свим из­не­вје­ри­ти. Књи­га се, раз­ми­шљао је Би­бли­о­те­кар, на раз­ли­чи­те на­чи­не отва­ра они­ма ко­ји је пр­ви пут или са­мо по­вре­ме­но узи­ма­ју у ру­ке и они­ма ко­ји су свој жи­вот сје­ди­ни­ли с њом, пре­пу­шта­ју­ћи јој се као што се за­љу­бљен чо­вјек пре­пу­шта во­љи и ча­ри­ма же­не с ко­јом на­мје­ра­ва да про­ве­де ци­је­ли жи­вот.

Би­бли­о­те­ка­рев по­глед за­ста­де на го­ди­ни из­да­ва­ња књи­ге ко­ја је сит­ним број­ка­ма би­ла од­штам­па­на при дну пред­ње ко­ри­це. За­ста­де му дах, а ру­ке по­че­ше да по­дрх­та­ва­ју. Је ли мо­гу­ће да у ру­ка­ма др­жи та­ко ста­ро из­да­ње? Про­шло је ви­ше од јед­ног ви­је­ка, за­кљу­чи, от­кад се цр­на бо­ја не­у­ни­шти­во уву­кла у бје­ли­ну ње­них ли­сто­ва. Тач­ни­је, во­лио је Би­бли­о­те­кар да пре­ци­зно смје­шта чи­ње­ни­це на њи­хо­ва пра­ва мје­ста, Књи­га, чи­је ће име, осје­ћао је, мо­ра­ти да пи­ше ве­ли­ким по­чет­ним сло­вом, на сво­јим ко­ри­ца­ма ко­је је шти­те од су­ро­во­сти спољ­ног сви­је­та и у утро­би што се отва­ра и у пот­пу­но­сти по­да­је са­мо они­ма ко­ји зна­ју да јој при­ђу и пред њом ма­кар од­шкри­ну до­бро­ћуд­но ср­це, осје­ти­ла је ље­по­те и тра­ге­ди­ју три ка­лен­дар­ска ви­је­ка – се­дам го­ди­на де­вет­на­е­стог, ци­је­ли два­де­се­ти и ево већ го­то­во пу­ну пр­ву го­ди­ну два­де­сет­пр­вог. Уз то, био је Би­бли­о­те­кар још де­таљ­ни­ји, у њој, док је за­пљу­ску­ју та­ла­си овог што је тек за­ко­ра­чио, стру­је тра­го­ви ми­ле­ни­ју­ма ко­ји је не­по­врат­но иш­чи­лио у про­шлост.

Под ја­го­ди­ца­ма пр­сти­ју Би­бли­о­те­ка­ре­ве де­сне ру­ке ко­јом је бри­сао пра­ши­ну с по­жу­тје­лих ко­ри­ца, не­кад очи­то сње­жно­би­је­лих, глат­ка по­вр­ши­на од­јед­ном се пре­тво­ри у ње­жну ко­жу тек за­дје­вој­че­не Мир­ја­не с ко­јом је ис­под мо­ста на Ши­ро­кој ри­је­ци чи­тао Са­мрт­но про­ље­ће Ла­јо­ша Зи­ла­хи­ја. Шта ли је би­ло, за­пи­та се, с оним ко­ма­ди­ћем чо­ко­ла­де из Ун­ри­ног па­ке­та, умо­та­ног у згу­жва­ни ста­ни­ол, ко­ји су, по­пут ју­на­ка књи­ге чи­је су стра­ни­це на­про­сто гу­та­ли, гур­ну­ли у шу­пљи­ну из­ме­ђу хра­сто­вог пот­пор­ња и преч­ке што га је по­ве­зи­ва­ла са дру­гим сту­бом?

Би­бли­о­те­кар осје­ти да му но­ге по­дрх­та­ва­ју и по­ла­ко си­ђе с мер­де­ви­на, при­др­жа­ва­ју­ћи се ли­је­вом ру­ком за преч­ке, а у де­сној чу­ва­ју­ћи Књи­гу као нај­ве­ћу дра­го­цје­ност ко­ја би се мо­гла рас­пр­сну­ти у хи­ља­де ко­ма­ди­ћа ка­да би му, не­дај­бо­же, ис­па­ла на из­ли­за­ни под од је­ло­вих да­са­ка. Сје­де за сто смје­штен крај са­мог про­зо­ра та­ко да се за њим мо­гло без па­ље­ња свје­тла чи­та­ти све док се та­ма не би по­че­ла згу­шња­ва­ти у кро­шња­ма ни­ског жбу­ња у школ­ском дво­ри­шту. За­во­лио је ову про­сто­ри­ју чим је у њу пр­ви пут кро­чио. Ни­је му сме­та­ла та­ма ко­ја је из­би­ја­ла из мрач­них угло­ва, ни­је обра­ћао па­жњу ни на воњ ко­ји се из­вла­чио из књи­га и цр­во­точ­них по­ли­ца, ни­је му од­вра­ћа­ла па­жњу шкри­па до­тра­ја­лих под­ни­ца; све ми­сли усред­сре­ђи­вао је са­мо на оно на што је же­лио, на­ро­чи­то ка­да се за­вр­ши дру­га смје­на и ка­да сви, осим чи­ста­чи­ца, на­пу­сте гим­на­зиј­ску згра­ду и пре­пу­сте га ње­го­вој са­мо­ћи у ко­јој се нај­љеп­ше осје­ћао. Он и књи­ге, а ни­ко­га из­ме­ђу њих! Зар му је шта дру­го тре­ба­ло?

Спу­сти по­ла­ко Књи­гу на сто, ис­пру­же­ним дла­ном још јед­ном обри­са пра­ши­ну с пред­ње, пре­вр­ну је па пре­ву­че ру­ку и пре­ко зад­ње ко­ри­це, а за­тим се ус­пра­ви, за­тво­ри очи и осло­ни ле­ђа на др­ве­ни на­слон сто­ли­це на ко­јој је мо­гао сје­дје­ти и ње­гов отац, про­фе­сор исто­ри­је, да је ко­јим слу­ча­јем ра­дио у овој гим­на­зи­ји. Ду­го је остао та­ко ни­јем, че­ка­ју­ћи да се сми­ре дрх­та­ји ко­ји су по­тре­са­ли ње­го­во ти­је­ло и да из­не­на­да ис­кр­сло уз­бу­ђе­ње усту­пи мје­сто оној нео­п­ход­ној мир­но­ћи без ко­је ни­је­дан стра­ствен чи­тач не би смио да ула­зи у би­бли­о­те­ку. Ка­да је осје­тио да мо­же кон­тро­ли­са­ти осје­ћа­ња, по­ди­гао је Књи­гу са сто­ла, при­нио је усна­ма и, ко зна за­што, не раз­ми­шља­ју­ћи за­пра­во о то­ме, цје­ли­вао је као што ка­лу­ђер цје­ли­ва ико­ну Тро­је­ру­чи­це при­је ула­ска у ол­тар ма­на­стир­ске цр­кве. Тек та­да је смо­гао хра­бро­сти да за­ви­ри у тај­не ко­је ду­же од јед­ног ви­је­ка Књи­га скри­ва у се­би. Па­жљи­во, као што то чи­ни мај­ка ка­да пр­ви пут узи­ма у ру­ке сво­је пр­во че­до, рас­кло­пио је пред­њу ко­ри­цу ко­ја је би­ла при­лич­но кру­та и не­ка­ко се сти­дљи­во опи­ра­ла ње­го­вој же­љи да што при­је за­ви­ри у та­јан­стве­ну уну­тра­шњост.

Би­бли­о­те­ка­рев по­глед за­пљу­сну ја­то ра­зно­ли­ких штам­би­ља ко­ји су ис­пу­ња­ва­ли пр­ву стра­ни­цу од вр­ха до дна. Би­ли су уред­но по­ре­да­ни на жућ­ка­стој по­вр­ши­ни, сви пра­во­у­га­о­ног об­ли­ка али раз­ли­чи­тих ве­ли­чи­на. Не­ки су би­ли пот­пу­но цр­ни, дру­ги там­но­љу­би­ча­сти, тре­ћи плав­ка­сто­си­ви. На оним пр­вим ври­је­ме је оста­ви­ло ви­дљив траг, док су се по­сљед­њи ја­сно оцр­та­ва­ли, без трун­ка бље­ди­ла у ге­о­ме­триј­ској пра­вил­но­сти. На ли­ни­ја­ма пред­ви­ђе­ним за упи­си­ва­ње еви­ден­ци­о­них по­да­та­ка ми­ро­ва­ли су тра­го­ви раз­ли­чи­тих ма­сти­ла – цр­ног, пла­вог, зе­ле­ног, а би­ло је и оних ко­ји су то­ли­ко из­бли­је­дје­ли да им се бо­ја ни­је мо­гла са си­гур­но­шћу од­ре­ди­ти.

Треп­нув­ши не­ко­ли­ко пу­та, као да се бра­ни од не­ке на­ср­тљи­ве сли­ке, Би­бли­о­те­кар устре­ми па­жњу на пр­ви штам­биљ. Стро­ги об­ли­ци уокви­ри­ва­ли су кит­ња­ста ла­ти­нич­на сло­ва, слич­на они­ма ко­ји­ма су на пред­њој стра­ни ко­ри­ца би­ли ис­пи­са­ни ауто­ро­во име и на­слов. У пр­вом ре­ду, ис­под већ из­бли­је­дје­ле али ја­сно уцр­та­не ли­ни­је окви­ра, Би­бли­о­те­кар про­чи­та: Austro-Ugarska Monarhija. Овај по­да­так му са­мо окр­зну кра­јич­ке сви­је­сти, от­пер­ја не­куд у мут­не угло­ве школ­ске би­бли­о­те­ке, али се бр­зо вра­ти у сво­јој пу­ној ја­сно­ћи. На­рав­но, кад је Књи­га об­ја­вље­на и на­ба­вље­на, овај крај био је у са­ста­ву та­да моћ­не ца­ре­ви­не под чи­јим кан­џа­ма се пра­ћа­као до­бар дио уви­јек не­мир­ног Бал­ка­на, па је са­свим ра­зу­мљи­во што је на свим штам­би­љи­ма и пе­ча­ти­ма, при­је име­на уста­но­ве, у овом слу­ча­ју ста­ре Гим­на­зи­је, ста­ја­ло име др­жа­ве ко­јој је при­па­да­ла. Ис­под име­на др­жа­ве, као што је ред, ста­ја­ло је име Гим­на­зи­је, за­тим име гра­да. Иза то­га пи­са­ло је: Еv. br. а он­да ли­ни­ја све до де­сне иви­це окви­ра на ко­јој је си­гур­ном ру­ком, ли­је­пим ру­ко­пи­сом, там­но­пла­вим ма­сти­лом био упи­сан број: 129/94. Књи­га је, за­кљу­чи Би­бли­о­те­кар, на­ба­вље­на исте го­ди­не ка­да је об­ја­вље­на. Та­да­шњи се­кре­тар шко­ле или на­став­ник за­ду­жен за во­ђе­ње би­бли­о­те­ке пе­дант­но је од­мах Књи­гу об­ра­дио и од­ре­дио јој еви­ден­ци­о­ни број, не пре­пу­шта­ју­ћи ни­шта слу­ча­ју. Штам­биљ и по­да­ци ис­пи­са­ни ма­сти­лом на ње­му би­ли су до­бра­но из­бли­је­дје­ли, али се ипак све мо­гло ла­ко про­чи­та­ти. Би­бли­о­те­кар је за­ми­шљао тог се­кре­та­ра или на­став­ни­ка ка­ко сје­ди мо­жда на истом мје­сту на ко­ме је он са­да, мо­жда за мно­го бо­љим и но­ви­јим сто­лом, и ка­ко, по­сли­је па­жљи­вог пре­ли­ста­ва­ња Књи­ге, при­ти­шће штам­биљ на ја­сту­че на­то­пље­но цр­ним ту­шем, за­тим на ли­је­ви гор­њи угао пр­ве стра­ни­це, а по­том, ка­да се оти­сак штам­би­ља про­су­ши, ла­га­но ума­че пе­ро у ма­сти­о­ни­цу, па упи­су­је на­слов и име ауто­ра у књи­гу ин­вен­та­ра и он­да еви­ден­ци­о­ни број под ко­јим је за­ве­де­на упи­су­је из­над ли­ни­је на до­њем кра­ју штам­би­ља. По­зна­та аустриј­ска пе­дант­ност, мр­мља Би­бли­о­те­кар и у вр­хо­ви­ма пр­сти­ју осје­ћа стру­ја­ње де­це­ни­ја.

Још јед­ном је спу­стио Књи­гу на сто, скр­стио ру­ке на пр­си­ма, за­тво­рио очи и при­сло­нио ус­пра­вље­на ле­ђа на на­слон чи­је је преч­ке осје­ћао на ре­бри­ма и кич­ми.

У ми­сли му од­јед­ном ба­ну тан­ко­ви­јаст мла­дић ду­ге та­ла­са­сте цр­не ко­се, искре­ног по­гле­да зна­ти­жељ­них очи­ју. Из­над гор­ње усне по­де­бља га­ра­ва ли­ни­ја на­го­вје­шта­ва да ће, кад се са­свим за­мом­чи, има­ти гу­сте че­ки­ња­сте бр­ко­ве. Там­но­си­во пру­га­сто оди­је­ло, с пр­слу­ком на­чич­ка­ним мно­штвом сит­них дуг­ме­та, ви­ше би од­го­ва­ра­ло чо­вје­ку у зре­лим го­ди­на­ма не­го ње­му, уче­ни­ку тре­ћег или че­твр­тог раз­ре­да ви­ше гим­на­зи­је. На клу­пи у пар­ку, ис­под раз­гра­на­тог ке­сте­на, сје­ди с рас­кри­ље­ном Књи­гом ко­ју је тог при­је­по­дне­ва по­зај­мио у школ­ској би­бли­о­те­ци. Па­жња му је ви­ше усмје­ре­на на про­ла­зни­ке не­го на текст у чи­ју су­шти­ну још ни­је за­ро­нио, а те­шко да ће то учи­ни­ти јер ње­го­ве ми­сли за­о­ку­пља пи­та­ње да ли ће та вра­го­ла­ста Ми­ли­ца, уче­ни­ца дру­гог раз­ре­да, опет ка­сни­ти на са­ста­нак. Си­гур­но хо­ће, три пу­та су се до са­да са­ста­ја­ли у пар­ку и сва­ки пут је ка­сни­ла из­ме­ђу де­сет и пет­на­ест ми­ну­та. Ни­је знао да ли за­то што се ду­го че­шља­ла, на­но­си­ла го­то­во не­при­мјет­не сло­је­ве шмин­ке на бље­ду­ња­во ли­це пред овал­ним огле­да­лом у спа­ва­ћој со­би ро­ди­те­ља у ко­ју је кри­шом шмуг­ну­ла, или јед­но­став­но због то­га што је че­ка­ла тре­ну­так мај­чи­не не­па­жње да се нео­па­же­но из­ву­че из ку­ће.

Тан­ко­ви­ја­стог мла­ди­ћа пред Би­бли­о­те­ка­ре­вим очи­ма на­гло по­ти­сну про­фе­сор ко­ји је мо­гао има­ти три­де­сет пет, нај­ви­ше че­тр­де­сет го­ди­на. Ли­це из­ду­же­но, стро­го, из­над ви­со­ког че­ла ду­бо­ки за­ли­сци, у бр­ко­ви­ма, чи­ји су вр­хо­ви по­ви­је­ни на­ви­ше, све дла­чи­це по­стро­је­не под ко­нац, као офи­ци­ри цар­ске гар­де пред сво­јим су­ве­ре­ном и ви­со­ким го­стом ко­ји је дво­ру сти­гао у по­сје­ту. Пред про­фе­со­ром отво­ре­на Књи­га, али је очи­то да су му ми­сли не­гдје да­ле­ко, мо­жда на Цер­ском или не­ком дру­гом ра­ти­шту. Од об­ја­вљи­ва­ња Књи­ге про­те­кло је два­де­се­так го­ди­на и до са­да је вје­ро­ват­но про­шла кроз мно­ге ру­ке. Шта ли са­да ра­де ње­го­ви бив­ши уче­ни­ци та­мо на фрон­ту? пи­та се про­фе­сор и скла­па Књи­гу не оби­ље­жа­ва­ју­ћи мје­сто до ко­га је до­шао. Њих је без­ду­шна мо­нар­хи­ја ре­гру­то­ва­ла и на­тје­ра­ла да иду у бор­бу про­тив сво­је бра­ће на дру­гој оба­ли Дри­не. Ве­ли­ки ло­мо­ви по­тре­са­ју Бал­кан, Прин­ци­пов прст по­ву­као је оки­дач ко­ји је уз­др­мао и моћ­не ца­ре­ви­не, пре­би­ре про­фе­сор по ми­сли­ма. Знао је он до­бро шта се спре­ма, на­слу­ћи­вао је ка­ква ће гр­мља­ви­на за­тут­ња­ти над Бал­ка­ном и ци­је­лом Евро­пом још при­је се­дам или осам го­ди­на, ка­да је у Ко­чи­ће­вој Отаџ­би­ни про­чи­тао текст Ми­ри­ше ба­рут. То­ли­ко зла би­ло се на­ку­пи­ло да га је са­мо крв мо­гла спра­ти. Не­ви­на, на­жа­лост, јер та­ко уви­јек би­ва, за­кљу­чу­је про­фе­сор и гу­ра Књи­гу пре­ма иви­ци сто­ла. По­ро­дич­ни су­ко­би у ро­ма­ну бли­је­де пред оп­штом тра­ге­ди­јом ко­ја по­тре­са др­жа­ве и на­ро­де.

Би­бли­о­те­ка­ра тр­же ти­хо ку­ца­ње на вра­ти­ма и при­је не­го што је успио би­ло шта да ка­же у њи­ма се по­ја­ви чи­ста­чи­ца. Она је за­вр­ши­ла с чи­шће­њем и ишла би ку­ћи, мо­ра за­кљу­ча­ти шко­лу. Би­бли­о­те­кар јој ре­че не­ка сло­бод­но за­кљу­ча ула­зна вра­та, он има кључ, на­ба­вио га је чим је до­шао јер је знао да ће че­сто ве­чер­ње ча­со­ве про­во­ди­ти у школ­ској би­бли­о­те­ци.

Чим чи­ста­чи­ца изи­ђе Би­бли­о­те­кар још јед­ном, не по­ди­жу­ћи Књи­гу са сто­ла, отво­ри пред­њи лист ко­ри­ца. До оног пр­вог, ста­јао је дру­ги штам­биљ, го­то­во исте ве­ли­чи­не и истог об­ли­ка. Сло­ва јед­но­став­на, без ијед­ног су­ви­шног укра­са, ћи­ри­лич­на. Бо­ја там­но­љу­би­ча­ста. Из­над еви­ден­ци­о­ног бро­ја ис­пи­са­ног зе­ле­ним ма­сти­лом и име­на шко­ле – име др­жа­ве: Кра­ље­ви­на Ср­ба, Хр­ва­та и Сло­ве­на­ца. Ка­ко се бр­зо смје­њу­ју др­жа­ве на овом укле­том тлу; омрк­неш у јед­ној, осва­неш у дру­гој, не без гор­чи­не у при­гу­ше­ном гла­су про­мр­мља се­би у бра­ду, сје­тив­ши се не­да­но про­чи­та­ног но­вин­ског тек­ста о чо­вје­ку ко­ји ни­ка­да ни­је на­пу­стио сво­је се­ло а жи­вио је у шест, се­дам или осам др­жа­ва, за­ви­сно од то­га шта ко под­ра­зу­ми­је­ва под тим пој­мом.

Из згу­сну­те та­ме ко­ја је не­при­мјет­но осва­ја­ла угло­ве би­бли­о­те­ке и мрач­не пра­зни­не из­над књи­га на по­ли­ца­ма, на вол­ше­бан на­чин из­ву­че се они­зак мла­дић буц­ма­стог ли­ца и сви­лен­ка­сте ко­се, за­че­шља­не од че­ла пре­ма за­тиљ­ку. Ис­под окру­глих на­о­ча­ра вир­ка­ле су вод­њи­ка­ве очи. У ру­ка­ма је др­жао рас­кло­пље­ну Књи­гу. Ње­гов сти­дљив по­глед ко­ле­бљи­во је осва­јао, ре­дак по ре­дак, та­јан­ство стра­ни­ца на ко­ји­ма је као у су­ма­гли­ци тре­пе­рио од­штам­па­ни текст. По нео­д­луч­но­сти очи­ју ко­је су жмир­ка­ле као код чо­вје­ка што је упра­во из­и­шао из ду­гог ту­не­ла у сун­чан дан пун бље­шта­ви­ла, при­је би се ре­кло да мла­дић без до­зво­ле тра­га за ча­ри­ма ко­је скри­ва не­спрет­но пре­са­ви­јен на­бор ши­ро­ке сук­ње на ко­ље­ну не­смо­тре­не дје­вој­ке не­го што од­го­не­та сми­сао тек­ста у Књи­зи ко­ју је упра­во по­зај­мио у школ­кој би­бли­о­те­ци. За­што нас школ­ске вла­сти кљу­ка­ју по­ро­дич­ним ро­ма­ни­ма, зар не би би­ло бо­ље да на­ба­вља­ју ли­те­ра­ту­ру ко­ја ве­ли­ча љу­бав и жен­ску ље­по­ту? пи­та се мла­дић, за­др­жа­ва­ју­ћи ду­го по­глед на ис­тој стра­ни­ци. Или, још бо­ље, о жи­во­ту у ве­ле­гра­ду? ис­кр­са­ва му у ми­сли­ма но­во пи­та­ње, јер са­да, ка­да је ство­ре­на др­жа­ва ко­ја се све до не­дав­но го­то­во сви­ма чи­ни­ла као нео­ства­рив сан, же­ља да по за­вр­шет­ку гим­на­зи­је сту­ди­ра у Бе­о­гра­ду, но­вој пре­сто­ни­ци, има са­свим ре­ал­ну осно­ву. Да, нај­е­сен ће он у Бе­о­град, упи­са­ће пра­во, та­мо се о прав­ди вје­ро­ват­но дру­га­чи­је раз­ми­шља не­го у хлад­ном за­пад­њач­ком мо­згу; у раз­у­зда­ном Бе­о­гра­ду и сун­це то­пли­је гри­је, и ла­хор не­ста­шни­је ми­лу­је кро­шње др­во­ре­да, и Ду­нав без­бри­жни­је жу­бо­ри не­го у хлад­ном и про­ра­чу­на­том Бе­чу, у ко­ме би, да исто­ри­ја ни­је ис­кро­ји­ла но­ве пу­те­ве, сти­цао но­ва зна­ња, ако би се уоп­ште од­лу­чио за сту­ди­је.

Би­ло се већ са­свим смра­чи­ло, па Би­бли­о­те­кар уста­де и упа­ли свје­тло. На­чи­нио је не­ко­ли­ко спо­рих ко­ра­ка по под­ни­ца­ма ко­је су шкри­па­ле и та­ко иза­зван цви­ле­ћи звук пре­да­ва­ле ти­хом ја­у­ку вје­тра иза про­зор­ских ока­на. Осје­ћао је да је ко­нач­но сам са књи­га­ма, за­пра­во са Књи­гом, што му је пру­жа­ло по­себ­но за­до­вољ­ство. Ку­ћи ни­је жу­рио јер та­мо га ни­ко ни­је ни че­као. Мно­го их је у сти­је­шње­ном ста­ну и сви се ла­год­ни­је осје­ћа­ју ка­да је не­ко од­су­тан. Ста­ри­ји син са су­пру­гом и дво­је дје­це за­у­зео је спа­ва­ћу со­бу, мла­ђи учи и спа­ва у днев­ном бо­рав­ку, а за ње­га и су­пру­гу не­ка­ко су успје­ли да у ку­хи­њу угла­ве два до­тра­ја­ла ото­ма­на. Што ка­сни­је се вра­ти ма­ње гу­жве ће за­те­ћи, а ако и не до­ђе до ју­тра, те­шко да ће то не­ко при­ми­је­ти­ти. Ова­ко му је бо­ље и љеп­ше. Сам с књи­га­ма. С Књи­гом, ис­пра­ви се и по­но­во сје­де за сто.

Би­бли­о­те­кар још јед­ном по­ди­же ко­ри­цу и по­глед при­ко­ва за тре­ћи штам­биљ, угод­но смје­штен ис­под два прет­ход­на. Че­твр­таст, оти­снут цр­ним, већ по­при­лич­но из­бли­је­дје­лим ту­шем, мал­чи­це ис­ко­шен, ни по че­му се ни­је раз­ли­ко­вао од оста­лих. Круп­ни­јим, ве­ли­ким сло­ви­ма, би­ла је ис­пи­са­на ри­јеч ГИМ­НА­ЗИ­ЈА, ис­под то­га име мје­ста, па ли­ни­ја на ко­јој је ма­сти­лом био упи­сан но­ви еви­ден­ци­о­ни број. Ње­го­вој па­жњи ипак не про­ма­че но­во име др­жа­ве, ис­пи­са­но на вр­ху штам­би­ља: Кра­ље­ви­на Ју­го­сла­ви­ја. Ето, осми­јех­ну се ки­се­ло, кад ни­шта дру­го не мо­же­мо да про­ми­је­ни­мо, ми­је­ња­мо име. Ва­жне су про­мје­не, ма ка­кве оне би­ле. Др­жа­ва ће се дру­га­чи­је зва­ти, а жи­вот у њој мо­же оста­ти исти.

Кроз Би­бли­о­те­ка­ре­ве ми­сли про­стру­ја­ше дви­је де­це­ни­је, ко­ли­ко љу­ди за­ду­же­ни за во­ђе­ње гим­на­зиј­ске би­бли­о­те­ке ни­су мо­ра­ли уда­ра­ти но­ви штам­биљ јер то­ли­ко ду­го ни­је се ми­је­ња­ло име др­жа­ве. А за то ври­је­ме, ми­слио је, мно­ги су чи­та­ли Књи­гу. Не­ки су, био је увје­рен, овла­шно пре­ла­зи­ли пре­ко ње­них стра­ни­ца, дру­ги су се уду­бљи­ва­ли у ми­сли ко­је је са­оп­шта­вао аутор, тре­ћи су ужи­ва­ли су сли­ка­ма, че­твр­ти по­ку­ша­ва­ли да про­ник­ну у од­но­се глав­них ју­на­ка. Ко­ли­ко чи­та­ла­ца, то­ли­ко до­жи­вља­ја, за­кљу­чи. И сви су они, ни­же да­ље ми­сли, из­у­зев мо­жда по­не­ког про­фе­со­ра, би­ли мла­ди љу­ди ко­ји су тек ула­зи­ли у жи­вот и не­ви­ном ду­шом ура­ња­ли у са­др­жај Књи­ге. Сво­ју суд­би­ну упо­ре­ђи­ва­ли су са суд­би­на­ма оних о ко­ји­ма су чи­та­ли, вла­сти­ту бу­дућ­ност са­гле­да­ва­ли у свје­тлу жи­вот­них зам­ки и по­стиг­ну­ћа ли­те­рар­них ју­на­ка.

Од­јед­ном, гу­ра­ју­ћи све дру­ге ус­тра­ну, из мно­штва мла­дих љу­ди из­дво­ји се ста­си­та дје­вој­ка, пу­них ру­ме­них обра­за, ду­ге цр­не ко­се, жи­вах­них ду­бо­ких очи­ју, вит­ког стру­ка. Са­ња­лач­ким по­гле­дом по­ла­ко је пре­ла­зи­ла с јед­ног на дру­ги ре­дак на рас­кри­ље­ним стра­ни­ца­ма Књи­ге. Зна она вр­ло до­бро ка­ко се ства­ри од­ви­ја­ју у ње­ној по­ро­ди­ци: строг отац ко­га сви бес­по­го­вор­но мо­ра­ју да слу­ша­ју, по­слу­шна мај­ка чи­јој па­жњи ни­шта не мо­же да про­мак­не и ко­ја ви­ше го­во­ри по­гле­дом не­го ри­је­чи­ма, ста­ри­ји брат ко­ме је све до­зво­ље­но, на­ро­чи­то оно што до­ка­зу­је да је му­шкар­чи­на, до­сто­јан очев на­сљед­ник, до­вољ­но од­ра­стао да би го­то­во би­ла сра­мо­та да се ра­но но­ћу вра­ћа ку­ћи, и она, сред­њо­школ­ка, за дви­је го­ди­не мо­жда сту­дент књи­жев­но­сти, ко­ја са­мо су­бо­том и не­дје­љом по­сли­је под­не мо­же са дру­га­ри­ца­ма да иза­ђе у град, али се оба­ве­зно мо­ра вра­ти­ти чим се упа­ле улич­не свје­тиљ­ке јер, за­бо­га, ка­ко би то из­гле­да­ло кад би не­ко ка­сно уве­че не­гдје ван ку­ће срео кћер­ку ви­со­ког сре­ског чи­нов­ни­ка ко­ме и по­што­ва­ни бан ша­ље по­зив­ни­це за не­ке све­ча­но­сти, а с гра­до­на­чел­ни­ком че­сто не­дје­љом при­је под­не ис­пи­ја ка­фу у Град­ској ка­фа­ни. Да ли је та­кав од­нос ства­ри у свим по­ро­ди­ца­ма? Ето, баш ова књи­га ба­ви се жи­во­том у са­вре­ме­ној по­ро­ди­ци и за­то ра­до­зна­ла дје­вој­ка па­жљи­во иш­чи­та­ва сва­ку ри­јеч јер же­ли да ску­пи што ви­ше ис­ку­ства, и жи­вот­ног и књи­жев­ног, ка­ко би мо­гла на не­ким но­вим и ху­ма­ни­јим од­но­си­ма да гра­ди сво­ју по­ро­ди­цу ка­да је бу­де има­ла. Она ће, си­гур­на је, си­ну да­ти ма­ње сло­бо­де а ви­ше оба­ве­за, док ће кћер­ки, ако је бу­де има­ла, до­зво­ли­ти да бу­де са­мо­стал­ни­ја и сма­тра­ће је од­ра­слом осо­бом он­да ка­да и она, ње­на бу­ду­ћа кћер­ка, бу­де си­гур­на да је од­ра­сла.

Чим по­гле­дом окр­зну че­твр­ти штам­биљ, пред Би­бли­о­те­ка­ре­вим очи­ма све се смра­чи, за­глу­ши га тут­ња­ва бом­би и по­че да га гу­ши пра­ши­на из из­ло­мље­них ци­гли и мал­те­ра. Ше­сто­го­ди­шњи је дје­ча­чић, на но­га­ма су му ти­је­сне ци­пе­ли­це ко­је га жу­ља­ју, у оче­вом на­руч­ју је ње­гов тро­го­ди­шњи брат, мај­ка га ву­че де­сном ру­ком а у ли­је­вој но­си не­ко­ли­ко на бр­зи­ну спа­ко­ва­них тор­би, пре­тр­ча­ва­ју гла­ву ули­цу и бр­зо скре­ћу у спо­ред­ну, да се не би су­сре­ли с ко­ло­ном вој­ни­ка у цр­ним уни­фор­ма­ма, бје­же не зна­ју­ћи ку­да, а бом­бе за­си­па­ју ци­је­ли град. Ље­то је, мрач­на ко­њи­ца ра­та га­ло­пи­ра без пре­стан­ка, на жи­вот ки­ди­шу љу­ди ко­ји го­во­ре не­ким ту­ђим је­зи­ком, али и оним ко­је пре­пла­ше­ни дје­чак вр­ло до­бро ра­зу­ми­је, јед­ном је ме­ђу они­ма од ко­јих је бје­жао ње­гов отац пре­по­знао и ме­са­ра из њи­хо­ве ули­це код ко­га је че­сто с мај­ком од­ла­зио по ме­со. Што да­ље из овог па­кла, го­во­ри мај­ка док бје­же и док дје­ча­чић с рас­кр­ва­вље­них но­гу зба­цу­је ти­је­сне ци­пе­ле. Бр­же, бр­же, по­жу­ру­је их отац и гра­би ду­гим ко­ра­ци­ма, за сва­ки ње­гов по­треб­на су нај­ма­ње два дје­ча­ко­ва.

Што бр­же и што да­ље, тут­њи у Би­бли­о­те­ка­ре­вим уши­ма и он по­ла­ко, са стра­хом, отва­ра очи. Ис­под гу­сте ма­гле ко­ја се по­ла­ко рас­пли­њу­је пр­во се на­зи­ру а не­што ка­сни­је са­свим ја­сно ви­де кон­ту­ре пре­ци­зним ли­ни­ја­ма оме­ђе­ног че­тво­ро­у­га­о­ног штам­би­ља. По­но­во ла­ти­ни­ца, не­ка­ко кру­та и хлад­на, стро­га и на­мр­го­ђе­на. Пр­ви пут име шко­ле и име др­жа­ве ис­пи­са­ни су истом ве­ли­чи­ном сло­ва: Gimnazija, а из­над то­га – Nezavisna Država Hrvatska.

Густ мрак сту­шти се са свих стра­на у оскуд­ним свје­тлом оба­сја­ну би­бли­о­те­ку. Би­бли­о­те­кар још слу­ша гру­ва­ње бом­би и осје­ћа ва­тру у ис­пу­ца­лим жу­ље­ви­ма. Сти­сак мај­чи­не ру­ке по­ла­ко по­пу­шта и тре­ну­так ка­сни­је дје­чак је по­ред пи­то­ме рје­чи­це у Шу­ма­ди­ји гдје је јед­на по­ро­ди­ца ње­га, бра­та и ро­ди­те­ње при­ми­ла као нај­ро­ђе­ни­је. Мај­ка се на­ви­кла на пољ­ске ра­до­ве и по­ма­же на њи­ви, брат се без­бри­жно игра, а он ко­ли­ко мо­же по­ма­же око сто­ке и за­бри­ну­то се рас­пи­ту­је о оцу ко­ји се од­мах по до­ла­ску у Ср­би­ју при­дру­жио осло­бо­ди­лач­кој вој­сци. Дје­чак се ма­ло ра­зу­ми­је у то во­је­ва­ње, али се при­сје­ћа да је и у за­ви­ча­ју, све до оног стра­шног бом­бар­до­ва­ња и до­ла­ска вој­ни­ка ко­ји су сви има­ли цр­не ко­шу­ље ис­под там­них уни­фор­ми, отац са­мо ри­јет­ко свра­ћао ку­ћи а мај­ка у раз­го­во­ру са се­стром ко­ја је по­вре­ме­но на­вра­ћа­ла уз оче­во име спо­ми­ња­ла не­ка­кав од­ред и бор­бу про­тив фа­ши­ста.

Да ли је ико, пи­тао се Би­бли­о­те­кар, у то ври­је­ме чи­тао Књи­гу и ка­кав је сми­сао у том чи­та­њу мо­гао да про­на­ђе? У гра­ду су се смје­њи­ва­ле вој­ске и вла­сти, опа­сност је вре­ба­ла иза сва­ког угла, бив­ши и та­да­шњи ђа­ци Гим­на­зи­је по­ди­је­ли­ли су се на дви­је су­прот­ста­вље­не стра­не, обу­кли раз­ли­чи­те уни­фор­ме и пу­ца­ли јед­ни у дру­ге, ули­це су опу­стје­ле, страх је у ниг­ди­ну по­ти­снуо без­бри­жне шет­ње. Зар је не­ко­ме у том ко­шма­ру, ка­да је сва­ко соп­стве­ном жи­вот­ном гор­чи­ном ис­пи­си­вао вла­сти­ту књи­гу, би­ло до чи­та­ња? Ко би и за­што од­го­не­тао жи­вот­не тај­не из умрт­вље­ног тки­ва књи­ге кад је из ствар­но­сти еруп­тив­но из­би­ја­ло су­бли­ми­ра­но ис­ку­ство смр­ти?

Би­бли­о­те­кар отво­ри очи и кроз бље­ду­ња­ву свје­тлост по­глед од­гур­ну пре­ма про­зо­ру. Ста­кло је при­ти­ска­ла гу­ста та­ма. Ни­је по­гле­дао на ча­сов­ник али је знао да је већ би­ла про­шла по­ноћ. Ма­гло­ви­та је­се­ња ноћ за­ја­ха­ла је на град ко­ји је под њом сте­њао и си­пљи­во ди­сао. Осје­ћао је да ви­ше ни­ког не­ма на ули­ца­ма осим, мо­жда, по­не­ког при­пи­тог чо­вје­ка ко­ји се вра­ћа из ка­фа­не или пут­ни­ка што се ноћ­ним во­зом вра­тио из пре­сто­ни­це. И, сва­ка­ко, по­не­ког псе­та ко­је оби­ла­зи кан­те с от­па­ци­ма не би ли про­на­шло би­ло шта да уто­ли глад. Та­ко и ми, по­ми­сли Би­бли­о­те­кар, по­не­кад оби­ла­зи­мо око жи­во­та не би­смо ли од ње­га и за се­бе от­ки­ну­ли ко­ју сла­сну мр­ви­цу при­је не­го што дру­ги раз­гра­бе све што ва­ља.

Пла­ше­ћи се да би га ко­ле­ба­ње мо­гло од­вра­ти­ти од да­љег раз­гле­да­ња штам­би­ља на пр­вој стра­ни­ци Књи­ге, Би­бли­о­те­кар бр­зо још јед­ном по­ди­же ко­ри­цу. Пе­ти штам­биљ био је не­ка­ко тра­ља­во ути­снуст ис­под прет­ход­них, као да је ис­ко­ше­ним по­ло­жа­јем на­го­вје­шта­вао и сво­ју крат­ко­вје­кост. По­но­во ла­ти­ни­ца, али су сло­ва би­ла не­ка­ко за­о­бље­ни­ја и мек­ша, при­јат­ни­ја оку, ма­да те­шко чи­тљи­ва због из­бли­је­дје­ло­сти си­во­пла­ви­ча­стог ту­ша. Demokratska Federativna Jugoslavija, про­чи­та с на­по­ром. Вра­ћа се ста­ро име др­жа­ви, про­мр­мља, али из­ми­је­ње­но, обо­је­но не­ким но­вим сми­слом или са­мо вје­штом вар­ком да је сми­сао про­ми­је­њен.

Још тра­је рат, пра­ти Би­бли­о­те­кар ток сво­јих ми­сли, пре­тва­ра­ју­ћи се у раз­го­ли­ће­ног дје­ча­чи­ћа на оба­ли шу­ма­диј­ске ри­је­ке, још цр­на ко­њи­ца тут­њи у га­ло­пу ру­ше­ћи пред со­бом све што је сми­сле­но, али се на­слу­ћу­је крај пат­ња­ма и без­у­мљу. Не­гдје у ду­бо­кој та­ми свје­тлу­ца жи­жак чи­ју при­гу­ше­ну свје­тлост на­зи­ру са­мо они ко­ји ни­су из­гу­би­ли сно­ве и на­ду.

Кад овла­шним по­гле­дом окр­зну ше­сти штам­биљ, Би­бли­о­те­кар пр­во уочи пе­то­кра­ку ко­ја се на­ла­зи­ла ис­пред име­на др­жа­ве. Зе­мље ко­ји­ма је власт са вла­да­ју­ћим апа­ра­том ва­жни­ја од на­ро­да и ње­го­вих ин­те­ре­са, обич­но сва сво­ја зна­ме­ња оби­ље­жа­ва­ју иде­о­ло­шким сим­бо­ли­ма, по­ми­сли и устре­ми па­жњу на текст ко­ји је био при­лич­но из­бли­је­дио. Ћи­ри­лич­ним сло­ви­ма, опет из­над име­на Гим­на­зи­је, би­ло је ис­пи­са­но име др­жа­ве: Фе­де­ра­тив­на На­род­на Ре­пу­бли­ка Ју­го­сла­ви­ја.

Ни­је имао вре­ме­на да раз­ми­шља о то­ме што је про­чи­тао. У ме­мљи­ву та­му би­бли­о­те­ке на­хру­пи гр­ле­ни мла­да­лач­ки сми­јех. У гим­на­зиј­ској фи­скул­тур­ној дво­ра­ни, на клу­па­ма рас­по­ре­ђе­ним уза зи­до­ве, сје­де мла­ди­ћи и дје­вој­ке. На бр­зи­ну ску­пљен и не­у­вје­жбан ор­ке­стар, ко­ји са­чи­ња­ва­ју хар­мо­ни­каш, дво­ји­ца ги­та­ри­ста и буб­њар, сви­ра не­ки пред­рат­ни шла­гер, а у сре­ди­ни дво­ра­не, при­стој­но уда­ље­ни јед­но од дру­гог, пле­ше пет-шест па­ро­ва. На мла­ди­ћи­ма углав­ном пан­та­ло­не од кру­тог га­бар­де­на и би­је­ле или ка­ри­ра­не ко­шу­ље у цр­ве­но–пла­вој бо­ји, а на дје­вој­ка­ма би­је­ле блу­зе скоп­ча­не до гр­ла и ши­ро­ке сук­ње ду­ге до ис­под ко­ље­на. На но­га­ма им па­ти­ке на­би­је­ље­не школ­ском кре­дом. Ор­ке­стру при­ла­зи по­ви­сок мла­дић с раз­др­ље­ном ко­шу­љом. Ви­со­ко по­ди­же ру­ку и не­што го­во­ри буб­ња­ру. Му­зи­ка на тре­ну­так утих­не, а он­да се са­лом про­спу то­но­ви бор­бе­не пје­сме и за­ви­ју­га ко­за­рач­ко ко­ло. Не­што ка­сни­је сва­ђа­ју се до­тра­ја­ла хар­мо­ни­ка и ра­шти­ма­ни бу­бањ док из се­бе ис­ти­ску­ју не­му­ште то­но­ве ру­ске ро­ман­се ко­ја би тре­ба­ло да бу­де осје­ћај­на и да не­на­ме­тљи­вом ње­жно­шћу рас­плам­са­ва уза­вре­ле емо­ци­је.

Ат­мос­фе­ру ђач­ке игран­ке по­ти­ску­је сли­ка учи­о­ни­це у ко­ју се не­ка­ко на­гу­ра­ло сто­ти­њак уче­ни­ка. Жу­стро рас­пра­вља­ју о фор­ми­ра­њу омла­дин­ске рад­не бри­га­де. За све не­ма мје­ста, на ак­ци­ју ће са­мо нај­бо­љи, ско­јев­ци и од­ли­ка­ши. Гра­ди се пру­га, ауто­пут или же­ље­за­ра и та­мо мо­гу са­мо они ко­ји ће освје­тла­ти образ шко­ле и гра­да. Ни оста­ли не тре­ба да оча­ја­ва­ју, гим­на­зи­јал­ци ће фор­ми­ра­ти и дру­гу рад­ну бри­га­ду ко­ја ће уче­ство­ва­ти на ло­кал­ној рад­ној ак­ци­ји. Тре­ба об­на­вља­ти ра­том опу­сто­ше­ну зе­мљу, а док тра­је об­но­ва не­ма од­мо­ра, ре­као је Зна Се Ко­ји Друг.

И као што се у књи­зи От­кро­ве­ња је­дан за дру­гим отва­ра­ју та­јан­стве­ни пе­ча­ти пред ко­ји­ма јед­на­ко стра­ху­ју гре­шни и без­гре­шни, пред Би­бли­о­те­ка­рем се от­кри­ва­ју штам­би­љи и он пред њи­ма дрх­ту­ри, не од стра­ха већ од зна­ти­же­ље. Ево и сед­мог, по­но­во ла­ти­нич­ног: Socijalistička Federativna Republika Jugoslavije.

На Бал­ка­ну се је­ди­но са си­гур­но­шћу мо­же твр­ди­ти да се ре­дов­но смје­њу­ју го­ди­шња до­ба и др­жа­ве, или бар њи­хо­ва име­на.

Та ми­сао, ко­ја је ко зна от­куд и за­што ис­кр­сла и ба­ну­ла у глу­ву ноћ пу­ну ма­гле и вла­ге, учи­ни му се не­при­мје­ре­ном све­ча­ном тре­нут­ку по­ни­ра­ња у ду­бо­ке по­но­ре Књи­ге, па је бр­зо ода­гна и вра­ти се чи­та­чи­ма ко­ји су баш у те по­но­ре ути­ски­ва­ли и мр­ви­це сво­је ду­ше. Гле­да их она­ко мла­де, пу­не љу­ба­ви и на­де, за­пи­та­не пред жи­во­том али од­луч­не да са­вла­да­ју све иза­зо­ве. Пла­во­ко­си и цр­но­ма­ња­сти, ви­со­ки и они­ски, вит­ки и буц­ма­сти, сјет­ни и на­сми­ја­ни, ли­је­пи и бу­бу­љи­ча­ви, ту­жни и раз­дра­га­ни, срећ­ни и за­бри­ну­ти пред бу­дућ­но­шћу. Ко­ли­ко љу­ба­ви у сва­ком њи­хо­вом уз­да­ху, ко­ли­ко сна­ге у сва­кој њи­хо­вој же­љи! И сви чи­та­ју Књи­гу. Не­ки па­жљи­во, пам­те­ћи сва­ку ри­јеч, вра­ћа­ју­ћи се по­је­ди­ним па­су­си­ма да што ду­бље про­ник­ну у су­шти­ну њи­хо­вог сми­сла и да што бо­ље схва­те цје­ли­ну при­че, дру­ги с ра­су­том па­жњом, пам­те­ћи са­мо оне де­та­ље у ко­ји­ма на­ла­зе ма­кар дје­ли­мич­не од­го­во­ре на пи­та­ња ко­ја их му­че. Ва­жно је да чи­та­ју, хва­ли Би­бли­о­те­кар оне пр­ве и оправ­да­ва оне дру­ге. Ни же­ни не при­ла­зе сви с истом стра­шћу, ни пре­ма ро­ди­те­љи­ма, ни пре­ма дје­ци не ис­ка­зу­ју сви јед­на­ку љу­бав, па за­што би и пре­ма Књи­зи сви мо­ра­ли да има­ју под­јед­нак од­нос? Не­ка су је чи­та­ли, по­на­вља и за­ми­шља ка­ко су мла­ди­ћи ужа­гре­ним по­гле­ди­ма про­ди­ра­ли на не­ви­не стра­ни­це Књи­ге као у ми­сли­ма сво­јом не­стр­пљи­вом мла­да­лач­ком му­шко­шћу у не­так­ну­ти из­вор жен­ске ва­тре, а дје­вој­ке сти­дљи­во за­ми­шља­ле сво­је ру­ке око вра­то­ва оних ко­ји ни­ка­ко да за­па­зи њи­хо­ве за­љу­бље­не по­гле­де.

Слу­ти Би­бли­о­те­кар да се при­бли­жа­ва зо­ра, а у би­бли­о­те­ку на­ви­ре гру­ме­ње но­вог мра­ка. С њим, тим тје­ста­стим мра­ком, то­пов­ска ка­но­на­да и зло­слут­но фи­ју­ка­ње ави­о­на ко­ји бр­зо про­ми­чу не­бом при­је­те­ћи да ће се уско­ро вра­ти­ти и про­су­ти то­ва­ре бом­би. По­чи­ње још је­дан бал­кан­ски рат, још јед­ном се мла­ди­ћи из Гим­на­зи­је ди­је­ле у дви­је вој­ске, ста­вља­ју на ка­пе раз­ли­чи­та зна­ме­ња и ки­ди­шу јед­ни на дру­ге.

За­мо­ри­ла је Би­бли­о­те­ка­ра не­про­спа­ва­на ноћ, умо­ран је од свих тих ра­то­ва­ња, те­шко би под­нио при­сје­ћа­ње на по­сљед­њи, су­ров ко­ли­ко и бе­сми­слен, ра­до би ку­ћи, али ка­ко сад, пред освит, да бу­ди по­ро­ди­цу, па скла­па ко­ри­це Књи­ге и спу­шта гла­ву на Њу. Шу­мо­ри ти­ши­на, зу­је ис­пре­ки­да­не ми­сли ко­је се из­вла­че из по­ли­ца с књи­га­ма или из сје­ћа­ња, да­ма­ра ку­ца­ви­ца на сље­по­оч­ни­ци зву­ци­ма ко­ји се ута­па­ју у шум ва­си­он­ских про­стран­ста­ва. За­пљу­ску­ју га та­ла­си­ћи сна и пре­пу­шта се том слат­ком то­ње­њу у плав­ка­сти без­дан у ко­ме се бр­зо гу­би сва­ка ис­кр­сла ми­сао. Све од­јед­ном по­ста­је па­пер­ја­сто, про­зир­но, ле­лу­ја­во и не­пре­глед­но.

Про­бу­ди­ло га је бље­ди­ло зо­ре и бр­зо је устао иза сто­ла. Про­ше­тао је би­бли­о­те­ком тр­ља­ју­ћи очи, па се за­у­ста­вио пред про­зо­ром и за­гле­дао у школ­ско дво­ри­ште. Осви­тао је про­хла­дан, ма­гло­вит ка­сно­је­се­њи дан, је­дан од оних у ко­ји­ма не­ма мје­ста ли­је­пим сје­ћа­њи­ма. Шта он ра­ди ов­дје и за­што је про­вео ноћ у би­бли­о­те­ци? Пи­та­ње ко­је је сам се­би по­ста­вио би­ло је су­ро­во, али ни­је зах­ти­је­ва­ло од­го­вор. Ипак, ипак…

Тр­же се и угле­да Књи­гу на сто­лу. При­ђе јој и гро­зни­ча­во рас­кло­пи пред­њу ко­ри­цу. Страх да су, док је на тре­ну­так дрем­нуо, на не­ки са­мо њи­ма знан на­чин по­бје­гли штам­би­љи с пр­ве стра­ни­це био је без­раз­ло­жан. Иза оних се­дам, ко­је је већ до­бро раз­гле­дао, ко­чо­пе­рио се осми, по­сљед­њи оти­снут па за­то нај­ја­сни­ји и нај­чи­тљи­ви­ји. По­но­во ћи­ри­ли­ца, а сло­ва ви­зан­тиј­ски кит­ња­ста, ви­ти­ча­ста, као про­љет­ни ла­стар. Име но­ве др­жа­ве, јед­не од оних што су на бал­кан­ском тлу на­ста­ле у по­сљед­њој де­це­ни­ји два­де­се­тог ви­је­ка.

Би­ће ов­дје уви­јек но­вих ра­то­ва и но­вих др­жа­ва, а штам­па­ју се књи­ге на све ма­њем фор­ма­ту и на њи­ма не­ће би­ти до­вољ­но мје­ста за штам­би­ље, шап­ну Би­бли­о­те­кар и ки­се­ло се осми­јех­ну. Ни­је имао вре­ме­на да у ми­сли при­зи­ва но­ве чи­та­че, пла­шио се да ће до­ћи по­слу­жи­те­љи, а не би во­лио да га за­тек­ну у би­бли­о­те­ци јер би по­сли­је мо­гли сва­шта да при­ча­ју, чак да се пи­та­ју ни­је ли по­мје­рио па­ме­ћу. За­то бр­зо узе Књи­гу са сто­ла, же­ле­ћи да ко­нач­но за­ви­ри у ње­ну ду­шу, да је пре­ли­ста и на пре­скок про­чи­та не­ко­ли­ко ре­че­ни­ца, то је уви­јек чи­нио кад му се у ру­ка­ма на­шла не­про­чи­та­на књи­га.

Сјео је и Књи­гу об­у­хва­тио об­је­ма ру­ка­ма, та­ко да је пал­че­ве др­жао на кра­је­ви­ма ко­ри­ца, а на ја­го­ди­ца­ма ма­лих пр­сти­ју осје­ћао иви­це хрп­та. Ти­хо и све­ча­но, с уз­бу­ђе­њем рав­ним оном ко­је је осје­ћао кад је прет­ход­ног да­на ски­дао пра­ши­ну с ко­ри­ца по­што је Књи­гу про­на­шао за­ту­ре­ну на вр­ху по­ли­це, по­чео је да је ли­ста.

Умје­сто да се ли­сто­ви Књи­ге рас­пр­ше као пер­је у ре­пу го­лу­ба ле­пе­за­не­ра, ис­под Би­бли­о­те­ка­ре­вих пр­сти­ју из­ву­че се не­ко­ли­ко смо­та­ка по­жу­тје­лог па­пи­ра. Он још јед­ном по­ку­ша да раз­ли­ста Књи­гу, али му туп по­глед за­ста на нео­ре­за­ним та­ба­ци­ма. Не­пре­мо­сти­ва гра­ни­ца спре­ча­ва­ла је и ми­сли да про­дру на стра­ни­це Књи­ге.

Зар то­ли­ке го­ди­не да уда­ра­ју штам­би­ље и уно­се еви­ден­ци­о­не бро­је­ве на пр­ву стра­ни­цу а да ни­ко не при­не­се нож Књи­зи? Зар…?

И ту, сва­ко но­во пи­та­ње, при­је не­го што би се из­ми­го­љи­ло из Би­бли­о­те­ка­ре­ве сму­ше­не сви­је­сти, по­ста­је бе­сми­сле­но.

Из ма­гле ко­ја је на­ср­та­ла на про­зор, из­ра­њао је но­ви дан.

Ранко Павловић

 

 

Telefon: +381 64 1574420
Fax: kontakt@salonknjiga.rs
Beograd, Zaplanjska 86V