Internacionalno građevinarstvo

1.550rsd

  • EUR: 13 €

Autor: Zoran Cekić

Izdavač: Građevinska knjiga

ISBN: 9788639504557

 

Format: 170×240

Str: 401

Povez: tvrd

Pismo: latinica

 

Opis

Autor je u ovo knjizi na pregledan i koncizan način analizirao i prikazao primenu tehnika strategijskog korporativnog menadžmenta u građevinarstvu, kao i njihov uticaj na uspešno upravljanje tehnika resursima i poslovnim strategijama internacionalnih građevinskih kompanija, ostvarujući na taj način ciljeve koji su postavljeni na početku pisanja knjige. Koristio je obimnu, uglavnom inostranu, literaturu, rezultate svog naučno-istraživačkog rada u ovoj oblasti, kao i svoje inženjersko iskustvo, i uspešno prikazao stanje naučne misli i prakse u ovoj oblasti.

Knjiga je monografskog karaktera i korisno će poslužiti svima onima koji ele da se upoznaju sa mogućnostima primene savremenih tehnika strategijskog menadžmenta u internacionalnom građevinarstvu. Osim toga, knjiga se može koristiti i kao udžbenik na predmetima koji obrađuju oblast internacionalnog građevinarstva i strategijskog korporativnog menadžmenta na osnovnim i postdiplomskim studijama.

1. Internacionalno građevinarstvo 1
1.1 Istorijski koreni internacionalizacije poslovanja u građevinarstvu 3
1.2 Internacionalna diversifikacija poslovanja 5
1.3 Ciljevi internacionalizacije poslovanja u građevinarstvu 7
1.4 Prepreke za internacionalizaciju poslovanja u građevinarstvu 11
1.5 Razvoj strategije internacionalnog poslovanja u građevinarstvu 14
2. Internacionalna strategija građevinskih kompanija 19
2.1 Internacionalno tržište građevinskih proizvoda i usluga 21
2.2 Hijerarhijska struktura kompanije 22
2.3 Internacionalna strategija građevinskih kompanija u globalnom okruženju 24
2.4 Izbor optimalnog načina internacionalizacije 29
3. Strategijski menadžment na internacionalnom tržištu 33
3.1 Karakter potražnje u građevinarstvu 35
3.2 Fragmentarna priroda građevinarstva 38
3.3 Konkurentska strategija na internacionalnom tržištu 40
3.4 Osnovni faktori internacionalnog poslovanja građevinskih kompanija 45
3.5 Osnovni elementi internacionalnog projekta 48
4. Geografska diversifikacija poslovanja 51
4.1 Svetsko tržište investicionih radova u građevinarstvu 53
4.2 Položaj naših kompanija na svetskom tržištu 56
4.3 Uticaj globalizacije svetskog tržišta 62
4.4 Rejting rizika poslovanja na internacionalnom tržištu 64
5. Svetsko tržište investicionih radova u građevinarstvu 67
5.1 Karakteristike svetskog tržišta investicionih radova 69
5.2 Odnos između BND-a i udela na svetskom tržištu 72
5.3 BND po regionima 74
5.4 Analiza svetskog tržišta u protekloj deceniji 78
5.4.1 Raspodela svetskog tržišta u oblasti projektantskog konsaltinga 80
5.5 Analiza svetskog tržišta prema vrstama radova 82
5.6 Obim investicionih radova u građevinarstvu po kontinentima i zemljama 84
6. Internacionalizacija srpskog građevinarstva 89
6.1 Tradicija srpskog građevinarstva 91
6.2 Počeci internacionalizacije i razvoj do 1980 godine 92
6.3 Ekspanzija u toku osamdesetih godina 94
6.4 Jugoslovensko građevinarstvo u periodu od 1990 do 2000 godine 98
6.5 Investicioni radovi u inostranstvu u periodu do 2000 godine 100
6.6 Srpsko građevinarstvo u periodu od 2000 godine do danas 104
6.7 Struktura našeg građevinarstva 106
7. Strategijski menadžment građevinskih kompanija 109
7.1 Strategijsko planiranje poslovanja građevinskih kompanija 111
7.2 Definicije strategije 113
7.3 Hijerarhija strategije 114
7.4 Osnovni model strategijskog planiranja 116
7.5 Vizija građevinske kompanije 117
7.6 Misija građevinske kompanije 118
7.7 Strategijski ciljevi 119
7.8 Ispitivanje osnovne konkurentnosti građevinskih kompanija 121
7.9 Strategijska diferencijacija 123
7.10 Osnovni uticaji  na poslovanje građevinskih kompanija 124
7.11 Način ostvarenje inventivne strategije 126
8. Osnovni elementi internacionalnog projekta 129
8.1 Najvažnija pitanja i elementi projekta 131
8.2 Koraci internacionalizacije poslovanja građevinske kompanije 133
8.2.1 Sprovođenje interne analize 134
8.2.2 Sprovođenje tržišnih studija 135
8.2.3 Putovanje i istraživanje na samom tržištu 136
8.2.4 Verovanje u ispravnost projekta 138
8.2.5 Izbor lokalnog partnera 139
8.2.6 Organizovanje marketingške kampanje 141
8.2.7 Poznavanje i razumevanje lokalne kulture 143
8.3 Primeri uspešno pozicioniranih građevinskih kompanija 144
9. Strategijsko odlučivanje u građevinarstvu 149
9.1 Proces donošenja strategijskih odluka u građevinskim kompanijama 151
9.2 Osnovne vrste odluka u građevinskim kompanijama 153
9.3 Internacionalni projektni portfolio građevinske kompanije 154
9.4 Prednosti formiranja projektnog portfolia kompanije 155
9.5 Poslovni potencijal građevinske kompanije 156
9.6 Reinženjering poslovnih procesa u građevinarstvu 158
10. Socijalno, političko i ekonomsko okruženje na internacionalnom tržištu 161
10.1 Faktori transformacije internacionalnog tržišta 163
10.2 Priprema za nastup na internacionalnom tržištu 165
10.3 Pronalaženje posla na internacionalnom tržištu 167
10.4 Konceptualizacija internacionalne građevinske kompanije 169
10.5 Identifikacija potencijalnih investitora na internacionalnom tržištu 171
10.6 Uticaj lokalnog prirodnog okruženja na internacionalne projekte 173
10.7 Uticaj promena svetske ekonomije na obim internacionalnih projekata 175
10.8 Društvena odgovornost građevinskih kompanija na internacionalnim projektima 177
11. Scenario predviđanja poslovanja građevinskih kompanija 181
11.1 Uvod u istraživačku tehniku scenaria predviđanja 183
11.2 Primena tehnike scenarija predviđanja u građevinarstvu 185
11.3 Proces formiranja scenarija 188
11.4 Selekcija oblasti za razvoj scenarija 189
11.5 Definisanje delokruga scenarija 190
11.6 Projektovanje budućnosti iz trendova 191
11.7 Trendovi ekonomskog razvoja 192
11.8 Globalna makroekonomska kretanja 193
11.9 Pesimistički, realni i optimistički scenario 193
12. Internacionalne tenderske procedure 195
12.1 Učešće na internacionalnim tenderima 197
12.2 Priprema internacionalne ponude 199
12.3 Osnovni koraci internacionalnih tenderskih procedura 201
12.4 Način izbora izvođača 202
12.5 Menadžeri internacionalnih projekata 208
12.6 Logistička podrška internacionalnom projekatu 209
13. Modeli finansiranja internacionalnih projekata 213
13.1 Najveće međunarodne finansijske institucije 215
13.2 Svetska banka 216
13.3 Korporativna struktura koncesionog projekta 218
13.4 Prednosti i slabosti BOT ugovornih aranžmana 220
13.5 Procena i kontrola troškova (Cost Estimating & Control) 222
14. Internacionalna arbitraža 225
14.1 Internacionalna trgovinska arbitraža 227
14.2 Koraci u rešavanju internacionalnih sporova u građevinarstvu 228
14.3 Odluka o korišćenju arbitraže 231
14.4 Kalkulacija troškova arbitraže 232
14.5 Posredovanje kao alternativan način rešavanja sporova 236
14.6 Odbor za pregled sporova – Dispute Review Boards 238
15. Kulturno i pravno okruženje internacionanih projekata  u građevinarstvu 241
15.1 Uticaj  lokalne kulture 243
15.2 Komunikacija na internacionalnom projektu 246
15.3 Internacionalno graditeljstvo: Pravna Razmatranja 247
15.4 Standardi i modeli ugovaranja na internacionalnim projektima 248
15.5 Pravni sistemi 249
15.6 Sistemi ugovaranja 251
15.7 FIDIC 253
16. Uticaj nacionalnog okruženja na internacionalnu konkurentnost 257
16.1 Porterov “Dijamantski” model 260
16.2. Rezultati istraživanja položaja naših građevinskih kompanija na internacionalnom tržištu 263
16.2.1 Uticaj uslova poslovanja na konkurentnost na internacionalnom tržištu 263
16.2.2 Uticaj stanja potražnje na domaćem tržištu na konkurentnost na internacionalnom tržištu 266
16.2.3 Zajednički nastup sa kompanijama iz srodnih industrija i industrija podrške 268
16.2.4 Okruženje u kome se formira strategija i konkurencija 270
16.2.5 Povoljne prilike na tržištu 270
16.2.6 Uloga države u održavanju konkurentnih prednosti na tržištu 271
16.3 Konkurentske prednosti do početka devedesetih godina 274
16.4 Konkurentnost naših građevinskih kompanija na internacionalnom tržištu 275
16.5 Predlozi strategija za poboljšanje konkuretnosti 279
17. Internacionalni projektni portfolio 281
17.1. Upravljanje internacionalnim projektima 283
17.2 Upravljanje poslovnim portfoliom u građevinarstvu 284
17.3 Upravljanje projektnim portfoliom u građevinarstvu 285
17.4 Delfi metod istraživanja 288
17.5 Metodologija istraživanja 290
17.6 Identifikovanje i vrednovanje kriterijuma 292
17.7 Faktor primenjivosti na regionalnim tržištima 293
18. Internacionalne konkurentske prednosti građevinskih kompanija 297
18.1 Konkurentske prednosti na internacionalnom tržištu 299
18.2 Identifikacija i vrednovanje konkurentskih prednosti 300
18.3 Faktor primenjivosti na regionalnim tržištima 302
19. Strategijski informacioni sistem građevinske kompanije 305
19.1 Korporativna strategija građevinske kompanije 307
19.2 Strategijski informacioni sistem građevinske kompanije 309
19.3 Sistem za podršku donošenju odluka prilikom formiranja internacionalnog projektnog portfolia 310
19.4 Primena strategijskog IS u formiranju korporativne strategije građevinske kompanije 317
19.5 Značaj strategijskog informacionog sistema 320
20. Zaključne napomene i preporuke za dalja istraživanja 323
21. Literatura 329
22. Rečnik pojmova 345
23. Index pojmova 371
24. Index autora 385
25. Index tabela 393
26. Index slika 397
27. O autoru 401

 

Recenzije

Još nema recenzija.

Budi prvi koji će recenzirati “Internacionalno građevinarstvo”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Možda će vam se takođe svideti…