Close

Istorija poznog Rimskog carstva 284-641.

Autor: Stiven Mičel

Izdavač: Clio

Godina izdanja: 2010
ISBN: 978-86-7102-359-7
Težina knjige: 1077.00
Dimenzije knjige: 160×240
Broj strana: 622
Povez: tvrdi, s omotnicom
Pismo: ćirilica

2.530rsd

  • EUR: 21 €

SKU: 00466 Kategorija: ID: 2589

Opis

Knji­ga nu­di isto­rij­ski pre­gled Rim­skog car­stva u do­ba po­zne an­ti­ke, od 284. do 641. go­di­ne. Upra­vo se u ovom pe­ri­o­du, to­kom ko­ga je Rim­sko car­stvo pre­ži­ve­lo ve­li­ka po­li­tič­ka i ver­ska pre­vi­ra­nja, mo­gu na­ći isto­rij­ski ko­re­ni sred­nje­ve­kov­ne i mo­der­ne Evro­pe kao i islam­skog sve­ta. 
De­lo sa­dr­ži obim­nu na­ra­ci­ju o po­li­tič­kim i voj­nim do­ga­đa­ji­ma i ra­sve­tlja­va va­žne epi­zo­de kao što su Kon­stan­ti­no­vo pre­o­bra­će­nje, stva­ra­nje po­bo­žne hri­šćan­ske dr­ža­ve od Is­toč­no­rim­skog car­stva i ob­no­va rim­skih uni­ver­za­li­stič­kih am­bi­ci­ja u vre­me vla­da­vi­ne ca­ra Ju­sti­ni­ja­na. Kroz te­mat­ska po­gla­vlja autor raz­ma­tra pri­ro­du po­zno­rim­ske dr­ža­ve, na­sta­nak i ka­rak­ter za­pad­nih var­var­skih kra­lje­vi­na, epo­hal­ne ver­ske pro­me­ne i glav­ne aspek­te pri­vre­de i dru­štva. Po­sled­nja po­gla­vlja ba­ve se sla­blje­njem car­stva, nu­de­ći pri­kaz pe­ri­o­da iz­me­đu iz­bi­ja­nja Ve­li­ke ku­ge 542. i za­la­ska rim­ske pre­vla­sti na Bli­skom is­to­ku u 7. ve­ku.
Knji­ga je opre­mlje­na hro­no­lo­škim ta­be­la­ma, isto­rij­skim kar­ta­ma i gra­fi­ko­ni­ma sa ko­ri­snim in­for­ma­ci­ja­ma, kao i bi­bli­o­gra­fi­jom ko­ja či­ta­o­ca pod­sti­če na da­lje pro­u­ča­va­nje i is­tra­ži­va­nje.

Dodatne informacije

Težina 1077 g

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi i ostavite svoju recenziju za “Istorija poznog Rimskog carstva 284-641.”

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Bezbedna isporuka za vreme trajanja vanrednog stanja. Ostani kod kuće. Otkaži