Penjanje uz liticu – Knjiga realne ekonomije

1.540rsd

  • EUR: 13 €

Autor: Nikola Lukić

Izdavač: HeraEdu

Format: 150×220 mm
Obim: 448 strana
Povez: broširan
ISBN 978-86-7956-052-0

 

SKU: 00520 Kategorije: , , , Product ID: 2832

Opis

Penjanje uz liticu – Knjiga realne ekonomije autora Nikole Lukića je knjiga o sa­vre­me­nom po­slo­va­nju i nje­go­vom du­go­roč­nom i odr­ži­vom raz­vo­ju. Na­me­njena je naj­ši­roj či­ta­lač­koj pu­bli­ci ko­ju in­te­re­su­je stra­te­ško i ope­ra­tiv­no funk­ci­o­ni­sa­nje kom­pa­ni­ja. Njen cilj je­ste da se na jed­nom me­stu, na kraj­nje jed­no­sta­van na­čin, ob­ja­sni funk­ci­o­ni­sa­nje jed­nog uni­ver­zal­nog pred­u­ze­ća, ka­ko sa sta­no­vi­šta du­go­roč­nih pro­ce­sa, ta­ko i u od­re­đe­nim sva­ko­dnev­nim si­tu­a­ci­ja­ma.

Ovo je knji­ga re­al­ne eko­no­mi­je. Pro­is­te­kla je iz prak­se i za nju je napisana. Go­vo­ri o kup­ci­ma i snab­de­va­či­ma, nad­re­đe­ni­ma i pod­re­đe­ni­ma, otva­ra­nju no­vih po­slo­va i re­ša­va­nju re­kla­ma­ci­ja, raz­vo­ju bi­zni­sa, nje­go­voj kon­tro­li i drugim ele­men­ti­ma sa­vre­me­nog po­slov­nog pro­ce­sa. Po­ma­že raz­vo­ju ukup­nih kon­ku­rent­skih spo­sob­no­sti preduzeća. Na­ro­či­to je ak­tu­el­na u vre­me­nu eko­nom­ske kri­ze i ve­li­ke ne­za­po­sle­no­sti.

Recenzije

Još nema recenzija.

Budi prvi koji će recenzirati “Penjanje uz liticu – Knjiga realne ekonomije”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.