Tenderska dokumentacija – podsetnik ponuđaču za pripremu

Pre predaje svoje ponude ponuđači obavezno pregledaju celokupnu tendersku dokumentaciju radi utvrđivanja njene ispravnosti. Praktično, ovo znači pažljivo proučavanje svakog stava svakog pojedinačnog dokumenta kao i svega drugog potrebnog za izvršenje i obavljanje radova iz predmeta konkretne tenderske dokumentacije.

Podnošenjem ponude smatra se da je ponuđač u potpunosti prihvatio kompletnu tendersku do­kumentaciju, što je obavezan i da potvrdi pisanom izjavom

1.      OPŠTA UPUTSTVA

1.   Investitor …………………………….… (naziv investitora) ………………….. sa sedištem u………………………..……(adresa)……..…………… objavio je dana  ……… (datum) ……..…, u  Službenom listu RS br. ………… kao i u …………… (naziv glasila) …..…(datum) ……….., javni poziv pravnim i fizi­čkim licima (u daljem tekstu: Ponuđačima)  da dostave ponude za izvođenje radova na izgradnji ………………………………………………………………………………………………….

Predmet ove tenderske dokumentacije, saglasno navedenom Javnom pozivu, je ustupanje izvođenja radova na izgradnji ……………………………………………………………………………………………………

a prema predmeru u prilogu….

 • Ponuđač podnosi ponudu, za sve radove definisane tačkom 1. specifikovane prema pozicijama i količinama ove tenderske dokumentacije, saglasno svim uputstvima sadržanim u tenderskoj dokumentaciji. Ponuda koja ne sadrži sve elemente i priloge smatra se nekompletnom i ne razmatra
 • Ponuđač je obavezan da pre predaje svoje ponude pregleda kompletnu tendersku i tehničku dokumentaciju, i utvrdi njenu ispravnost, prouči sve stavove i svaki pojedinačni dokument, kao i sve ostalo što je potrebno za izvršenje i obavljanje radova iz predmeta ove tenderske dokumentacije.
 • U periodu od objavljivanja javnog oglasa, i/ili poziva na učešće, pa do isteka roka za podnošenje ponuda svi zainteresovani ponuđači, uz prethodnu najavu Investitoru, imaju mogućnost uvida u svu raspoloživu tehničku dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu od 14:00 do 16:00 časova, kontakt telefon +381-…………………………..
 • Ponuđač je obavezan, da uz ponudu, priloži pisanu izjavu o prihvatanju svih uslova datih u tenderskoj dokumentaciji, kao i njenim dodacima ukoliko ih ima.
 • Ponuđač snosi sve troškove pripreme i podnošenja ponude, kako je to definisano tačkom 1.5. ovih uputstava.

NAPOMENA:

 Svaki ponuđač od Investitora dobija pisanu verziju kompletne tenderske dokumentacije sa dodacima (ukoliko ih ima), kao i  digitalnu kopiju, koju do isteka zadatog roka predaje i to na sledeći način:

– u tvrdoj, pisanoj formi u jednom primerku – uredno ispunjenom prilikom podnošenja ponude,

– za deo 4 tenderske dokumentacije obavezna je digitalna verzija uz već pomenutu pisanu ponudu.

2.      PRAVO NA PODNOŠENJE PONUDE
 • Pravo učešća – podnošenja ponude u postupku ustupanja predmetnih radova na izvođenje prema Javnom pozivu ima isključivo ono pravno i/ili fizičko lice (ponuđač) koje ispunjava sledeće uslove:

Da je registrovano kod nadležnog organa države u kojoj ima sedište za obavljanje delatnosti iz predmeta Javnog poziva i ove tenderske dokumentacije.

Da protiv njega nije pokrenut postupak prinudnog poravnanja, stečaja ili likvidacije, odnosno nije prestao sa radom na osnovu sudske ili druge odluke nadležnog organa sa obavezujućom snagom.

Da u periodu od pet godina pre objavljivanja ovog Javnog poziva, pravnosnažnom odlukom sudskog, upravnog ili drugog nadležnog organa nije kažnjavano za krivi­čno delo, privredni prestup ili prekršaj u vezi svog poslovanja, odnosno ako mu u tom periodu nije izrečena pravnosnažna sudska / upravna odluka ili mera zabrane obavljanja delatnosti iz predmeta Javnog poziva i ove tenderske dokumentacije.

Da je izmirilo dospele poreske obaveze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa zakonima i propisima države u kojoj ima sedište, kao i u domaćoj državi ili državi u kojoj se izvode radovi iz Javnog poziva i ove tenderske dokumentacije.

 • Jedan ponuđač može da učestvuje u postupku ustupanja predmetnih radova na izvođenje isključivo sa jednom ponudom. Diskvalifikuje se svaki ponuđač koji dostavi više od jedne ponude.
 • Podizvođač može učestvovati kao podizvođač u više različitih ponuda, ukoliko je to tržišno opravdano.
 • Ponuđačima je dozvoljeno da se udružuju radi podnošenja zajedničke ponude.
 • Ukoliko ponuđači ponudu podnose udruženi, obavezni su da ispunjavaju uslove iz tačaka4.1, kao i da uz ponudu prilože sledeća dokumenta:

Overenu kopiju originala Ugovora o udruživanju sa svim elementima unetim u Ugovor saglasno  Zakonu o javnim nabavkama

Ovlašćenje izdato licu koje predstavlja udružene ponuđače potpisano od strane ovlašćenih lica svakog od udruženih ponuđača.

Overenu specijalnu punomoć izdatu licu ili licima ovlašćenim za podnošenje ponude sa ovlašćenjem za potpis ugovornih dokumenata.

Adrese svih udruženih ponuđača kao i adresu specijalnog punomoćnika istih, odno­sno adresu za prijem pismena i svu dalju korespodenciju, kao i  E-mail  adresu.

3.      INFORMACIJE I DOKUMENTA KOJA PODNOSI PONUĐAČ
 • Svi ponuđači koji u celini ispunjavaju uslove obavezni su da uz ponudu dostave i dokaze o ispunjenosti svih uslova upakovane u deo – prilozi, i to:
 1. Izvod iz sudskog i/ili drugog registra, odnosno overenu fotokopiju
 2. Potvrdu nadležnog organa koji vodi evidenciju izdatih dozvola za obavljanje delatnosti iz javnog poziva i ove tenderske dokumentacije (original ili overenu fotokopiju, ne stariju od šest meseci)
 3. Potvrdu nadležnog poreskog organa države u kojoj ima sedište da je izmirio dospele poreske obaveze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa pozitivnim propisima države sedišta i države u kojoj se radovi izvode (original ili overenu fotokopiju ne stariju od šest meseci)
 4. Potvrdu nadležnog organa da nije pokrenut stečajeni postupak i da se protiv njega ne vodi postupak prinudnog poravnanja niti likvidacioni postupak (original ili overenu fotokopiju ne stariju od šest meseci)
 5. Potvrdu da nije u poslednjih pet godina pravnosnažnom odlukom sudskog ili upravnog organa kažnjavan za krivično delo, privredni prestup ili prekršaj vezan za njegovo poslovanje, odnosno ako mu u tom roku nije izrečena pravnosnažnom sudskom ili upravnom odlukom mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet javnog poziva i ove tenderske dokumentacije (original ili overenu fotokopiju ne stariju od šest meseci).
 6. Bilans stanja overen od ovlašćenog revizora ili izvod iz tog bilansa stanja odnosno iskaz o ponuđačevom ukupnom prihodu po osnovu izvedenih radova iz predmeta javnog poziva i ove tenderske dokumentacije za prethodnu obračunsku godinu, ne stariji od šest meseci od dana objavljivanja ovog Javnog poziva.
 7. Referenc listu za izvedene objekte iz predmeta Javnog poziva i ove tenderske dokumentacije a prema obrascu 1.40 priloga uz uputstva ponuđaču.
 8. Potvrdu o bonitetu izdatu od strane centra za bonitet Narodne banke Srbije ili nadležnog organa države u kojoj ponuđač ima sedište, ne stariju od šest meseci.
 9. Opšte informacije o ponuđaču – ponuđači su dužni da dostave podatke o:

– nazivu, sedištu i adresi,

– broju zaposlenih prema strukturi i kvalifikacijama,

– organizacionoj strukturi za upravljanje realizacijom ovog projekta (sa imenima, prezimenima i telefonima odgovornih lica),

– ostalom što smatra bitnim.

 1. Garanciju za učešće u postupku ustupanja predmetnih radova na izvođenje a prema obrazacu priloga uz uputstva ponuđaču.
 2. Pismo o nameri banke da izda garancije :

–   o avansnom plaćanju,

–   za dobro i kvalitetno izvođenje radova,

–   za garantni period (izdaje banka od koje ponuđač ima nameru da, u slučaju izbora, u postupku zaključenja ugovora na osnovu Javnog poziva i tenderske dokumentacije, zatraži propisane bankarske garancije).

 1. Tehničke kvalifikacije (osoblje, mehanizacija) – ponuđač dostavlja sve tražene podatke za građevinsku mehanizaciju koju namerava da uposli na izvršenju predmetnih radova sa dokazom da navedena mehanizacija odgovara vrsti i obimu radova, tehnologiji izvođenja istih, tehničkim uslovima i analizama cena. Ponuđač takođe ispunjava rubrike sa podacima o angažovanju rukovodećeg stručnog kadra na izvođenju predmetnih radova, bez prava da ih, bez prethodne saglasnosti Investitora, zameni po zaključenju ugovora, ako bude izabran za izvođača radova (prema obrascu koji je dat u delu 1.40 ove tenderske dokumentacije).
 2. Spisak podizvođača, prema vrsti, obimu i vrednosti radova, s tim da ukupna vrednost radova koji se daju u podizvođenje ne prelazi 49 % od ukupne vrednosti izvođenja radova.
 3. Sistem obezbeđivanja kvaliteta – obaveza ponuđača je da uz ponudu dostavi sistem i tok kontrole kvaliteta koji obuhvata globalnu kontrolu realizacije ovog projekta po osnovu postavljenih standarda, provera usklađenosti, korekcionih mera, unapređenja kvaliteta i sl.
 4. Ponuđač je obavezan da za podnetu ponudu prikaže kako generalni program organizacije građenja sa dinamičkim i finansijskim planom tako i predloženu tehnologiju izvođenja radova od početka do završetka. Program sastaviti tako da na jasan i razumljiv način predstavi faze u napredovanju radova, vreme njihovog trajanja, s čim u vezi i specificirano angažovanje radne snage i mehanizacije.
 5. Cenu materijala, mehanizacije i radne snage – ponuđač uz ponudu obavezno dostavlja razdvojen prikaz cena:

–   materijala,

–   mehanizacije (bez rukovaoca) i

–   radne snage, sa kojima su kalkulisane ponuđene jedinične, cene u prilogu 19 – analiza cena (obrazac).

 1. Metodologija za obračun “razlike u ceni” (u daljem tekstu: metodologija) data je u delu 1.6 ove tenderske dokumentacije. Ponuđač je obavezan da metodologiju overi, čime potvrđuje prihvatanje iste. Ukoliko ponuđač ima svoj predlog metodologije, isti dostavlja overen, u okviru ovog priloga. Metodologija koju ponuđač predlaže i prilaže takođe mora da sadrži promenu kursa evra u odnosu na dinar. Investitor  ničim nije obavezan na prihvatanje predložene metodologije.
 2. Obračun naknadnih i nepredviđenih radova – ponuđač obavezno ispunjava, potpisuje i overava obrazac obračuna naknadnih i nepredviđenih radova.
 3. Analizu cena u dinarima sa paritetom 1 evro = __ dinara, po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan objavljivanja Javnog poziva.
 4. Izjavu ponuđača o prihvatanju u potpunosti ove tenderske dokumentacije.
4.    TROŠKOVI PONUDE
 • Investitor ne priznaje ponuđaču bilo kakve troškove pripremanja i izrade ponude, pa ni u slučaju povlačenja tenderske dokumentacije
 • Prikupljanje podataka za izradu ponude i ostalih dokumenata uz ponudu, ponuđač obavlja isključivo o svom trošku. Eventualni trošak obilaska gradilišta takođe pada na teret ponuđača.
   5. OBILAZAK GRADILIŠTA
 • Ponuđač je u obavezi da:

–   obiđe i brižljivo ispita buduće gradilište i okolinu, kako bi upoznao prirodu predstojećih i/ili radova čije je izvođenje u toku,

–   pregleda gradilišne puteve i ostale komunikacije, prilazne puteve i

–   sagleda eventualne potrebne rekonstrukcije,

–   osmisli način održavanja saobraćaja i komunalija za vreme izvođenja radova,

–   otkloni eventualne smetnje i ograničenja koje se tiču prilaska gradilištu,

–   obezbedi postojeće izvore za snabdevanje materijalom, električnom energijom, vodom,

–   razmotri sve ostale okolnosti koje su od uticaja na izvođenje radova,

–   prikupi i analizira sve relevantne informacije koje mogu uticati na izvođenje radova (cenu i rok).

 • Propust ponuđača u dobijanju bilo koje informacije koja utiče na ponudu ili izvođenje radova, ne oslobađa ga bilo koje odgovornosti i rizika za podnetu ponudu i/ili izvođenje radova.
6. OBJAŠNJENJA VEZANA ZA TENDERSKU DOKUMENTACIJU
 • Ukoliko ponuđač pravo značenje nekog dela tenderske dokumentacije nalazi nejasnim, treba da se obrati Investitoru i zatraži razjašnjenje u pisanoj formi, i to – najbolje odmah, a najkasnije 7 (sedam) dana pre dana određenog za predaju ponude. Objašnjenje, dodaci, izmene ili brisanje pojedinih mesta u tenderskoj dokumentaciji dostavlja se svim ponuđačima isključivo u formi pisanog dodatka, kako je to definisano tačkom9 ovih uputstava.
 • Investitor nije obavezan, niti odgovoran za objašnjenja, izmene, dodatke ili brisanja pojedinih mesta iz tenderske dokumentacije, ukoliko to nije učinjeno na način definisan tačkom8.1 ovih uputstava.
  7.   ISPRAVKE I DOPUNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE
 • Ponuđaču nije dopušteno da eventualne greške u tenderskoj dokumentaciji sam ispra­vlja. Ukoliko uoči grešku bilo kakve prirode, Ponuđač obavezno o tome izveštava Investitora. Ispravke utvrđenih grešaka izvršava Investitor u formi dodatka, i dosta­vlja ih svim ponuđačima u svemu saglasno tački 1.8.2 ovih u Ponuđač ni posle prijema dodatka sam ne unosi ispravke u tekst tenderske dokumentacije.
 • Uoči li neophodnost Investitor vrši izmene i dopune tenderske dokumentacije već uručene ponuđačima, takođe isključivo putem pisanog dodataka. Potpisan i overen od strane ovlašćenog lica Investitora, ovaj dodatni dokument dalje dostavlja svim ponuđačima, i to najkasnije 5 (pet) dana pre krajnjeg dana određenog za predaju ponu­de. Svaki dodatak tenderske dokumentacije označava se brojem.
 • Svi dodaci (ako ih ima), sastavni su deo tenderske dokumentacije, pa samim tim i ponude, te ih na mestima za to određenim ponuđač ispunjava, potpisuje i overava. Ponuda koja ne sadrži sve dodatke smatra se nepotpunom i pri izboru najpodobnijeg ponuđača, ne uzima se u obzir.
 • Svaki ponuđač obavezan je da Investitoru u pisanoj formi, odmah po dobijanju dodataka potvrdi prijem istih.
 • Investitor, uzimajući u obzir dodatke Tenderske dokumentacije ili neki drugi, relevantan razlog, može produžiti rok podnošenja ponuda, radi vremena potrebnog ponuđačima za dopunu i korekciju.
8. IZVOĐENJE RADOVA
 • Izvođenje radova obavlja se u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, svim Zakonima i podzakonskim aktima Republike Srbije, tehni­čkoj dokumentaciji, propisima, standardima i pravilima struke.
9.   ZAKONI
 • Podnoš­enjem ponude, ponuđač potvrđuje da je u svemu upoznat sa Zakonima i podza­konskim aktima Republike Srbije, propisima i pravilima od bilo kakvog uticaja, ili mogu­ćnosti primene na postupak ustupanja, ugovaranje i izvođenje predmetnih radova.
10   JEZIK
 • Ponuda, sva dokumenta uz ponudu i sva korespodencija između Investitora i ponuđača obavezno je u pisanoj formi, na srpskom jeziku.
 • U slučaju pojedinih dokumenata uz ponudu pisanih na stranom jeziku, obavezno je priložiti prevod istih na srpski jezik, overen od strane sudskog tumača.
11.   SADRŽAJ I PODNOŠENJE PONUDE
 • Dan, sat i mesto predaje i otvaranja ponuda određeni su u Javnom pozivu za učešće u postupku ustupanja predmetnih radova na izvođenje. Ponuđač se sam stara da njegova ponuda bude poslata tako da stigne do datuma i časa određenog u Javnom pozivu. Bilo kakvo zakašnjenje ne uzima se u razmatranje, bez obzira na razloge kašnjenja. Ponuđač može svoju ponudu predati:
 • preko ovlašćenih predstavnika,
 • ili poštom, i to obavezno preporuč
 • Kompletna ponuda, koju dostavlja ponuđač, sastoji se iz:

Posebna koverta – punomoćje (deponovan potpis) – predaje se neposredno pre početka javnog otvaranja ponuda.

Omot 1.

 •  Uputstva ponuđačima
 •  Uslovi ugovaranja
 • Standardni formulari (za informaciju ponuđača)

Omot 2.

 • Tehničke specifikacije
 •  Grafička dokumentacija

Omot 3.

 • Propratno pismo uz ponudu
 • Obrazac ponude
 • Bankarska garancija u postupku ustupanja predmetnih radova na izvođenje
 • Predmer i predračun
 • Deo  u digitalnoj formi
 • Dodaci (ukoliko ih ima)

Omot 4.

 • Prilozi

Omot 5.

 • Prilog – Analiza cena

Omot 6. ako postoji  varijantno rešenje, saglasno opštim uslovima.

 

Svih šest (6) omota moraju biti zapečaćeni, adresirani na Investitora sa imenom i zavodnim brojem (javne nabavke), obavezno sa naznakom i brojem omota. Svaki omot obavezno overen pečatom ponuđača, sa brojem i datumom zavođenja ponude. Omoti 1., 2., 3., 4., i 6. moraju imati jasnu, uočljivu naznaku: Ne otvaraj pre zvaničnog otvaranja ponuda, a Omot 5. naznaku: Ne otvaraj.

Omot 5. sadrži analizu cena, te ga komisija od strane Investitora zadužena za sprovođenje postupka ustupanja predmetnih radova na izvođenje (u daljem tekstu: komisija), ne otvara. Nakon izbora najpodobnijeg ponuđača otvara se analiza cena istog. Neotvoren omot 5 – analiza cena – vraća se ostalim ponuđačima i to u roku od pet (5) radnih dana.

12.   CENE
 • Jedinične cene u predračunu radova moraju biti date za sve pozicije radova.
 • Ponuđene jedinične cene u sebi sadrže:

–   vrednost materijala, radne snage, mehanizacije i sredstva za rad,

–   unutrašnji i spoljašnji transport,

–   čuvanje i održavanje radova,

–   obezbeđenje celokupnih radova, materijala, građevinske mehanizacije i radne snage,

–   statičko ispitivanje šipova probnim opterećenjem,

–   garancije, osiguranje, rad noću i rad nedeljom i praznikom,

–   sve privremene radove potrebne za izvođenje stalnih radova,

–   sve takse, naknade, kao i sve troškove mobilizacije i demobilizacije gradilišta,

–   organizaciju istog,

–   sprovođenje mera HTZ,

–   obezbeđenje gradilišnih priključaka,

–   izvođenje pripremnih radova,

–   postavljanje gradilišne ograde,

–   režijske i sve druge troškove nastale tokom izvođenja radova.

 • Cene u predračunu radova, kao i na svim drugim tome namenjenim mestima, izražene su obavezno u dinarima. Sve cene predstaviti bez Sve cene dati sa paritetom  1 evro = ____ dinara, prema srednjem zvaničnom kursu Narodne Banke Srbije, na dan objavljivanja Javnog oglasa.
 • Ako ponuđač daje popust, mora jasno da definiše na koje pozicije radova se popust odnosi. Takav popust uračunava se u ugovoreni predmer i predračun.
 • Ponuđač može da ponudi kreditiranje izvođenja radova. U ponudi ponuđač obavezno precizira uslove pod kojima kreditira radove izgradnje objekta. Ponuđene uslove kreditiranja pored ostalih uslova, komisija posebno ceni pri izboru najpodobnijeg ponuđača. Uslove kreditiranja izgradnje ugovorne strane utvrđuju saglasno, ugo­vorom.
13.  VALUTA I PLAĆANJA
 • Valuta u kojoj se vrši plaćanje – dinar – obavezujući je za iskazane jedinične cene kao i za vrednost p
 • Ukoliko je ugovoren avans za organizaciju radova i nabavku materijala definisan Opštim i Posebnim uslovima koji su sastavni deo ove tenderske dokumentacije, ispla­ćuje se u ugovorenom roku, a svakako nakon što izabrani ponuđač (Izvođač) dostavi garanciju o avansnom plaćanju, čiji je obrazac definisan u delu 2.4 uslova za ugo­ Izvođač Investitoru neizostavno prikazuje utrošak avansnih sredstava, kroz privremenu ili avansnu situaciju koju obavezno dostavlja Investitoru u roku od 30 dana računajući od dana prijema avansa.
 • Sva plaćanja izvedenih radova vrše se na osnovu privremenih situacija i okončane situacije. Po završetku radova, overenih od strane nadzornog organa, u skladu sa Opštim i Posebnim uslovima koji su sastavni deo ove tenderske dokumentacije, Investitor priznaje i plaća isključivo izvršene količine radova, izuzev isplate avansa iz tačke 1.14.2 ovih u Unapred se ne vrši nikakva isplata neobavljenih radova, niti je dozvoljena bilo kakva promena jediničnih cena u predračunu radova zbog povećanja ili smanjenja količina koje su naznačene u predračunu radova.
 • Količine iskazane u predračunu radova samo su predračunske i služe za poređenje ponuda, te Investitor nije obavezan da prihvati ove količine kao apsolutno tačne. Stvarne količine utvrđuju se nakon izvođenja radova na osnovu građevinskog dnevnika i od strane nadzornog organa, overenih listova građevinske knjige, na osnovu kojih se izvedeni radovi priznaju i plaćaju.
14.  VAŽNOST PONUDA
 • Važnost ponuda svih ponuđača je 30 dana od dana otvaranja ponuda, kako bi Investitor imao dovoljno vremena da prouči sve delove ponuda pre donošenja konačne odluke o izboru Izvođača radova.
 • U posebnim slučajevima Investitor može zahtevati od ponuđača produženje roka važnosti ponuda, ali ne za više od 30 dana.
 • Važnost ponude izabranog ponuđača produžava se automatski na period od 30 dana, od dana objavljivanja izbora ponuđača, u kom roku se Ugovor potpisuje.
15.   GARANCIJA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU USTUPANJA PREDMETNIH RADOVA NA IZVOĐENJE
 • Obaveza ponuđača uz ponudu je i dostavljanje garancije za učešće u postupku ustu­panja predmetnih radova na izvođenje. Garancija za učešće u postupku ustupanja predmetnih radova na izvođenje podrazumeva iznos od 3% od ukupne vrednosti ponude.
 • Garancija za učešće u postupku ustupanja predmetnih radova na izvođenje obavezno je bankarska garancija, izdata od neke od likvidnih banaka prihvatljivih za investitora.
 • Važnost garancije za učešće u postupku ustupanja predmetnih radova na izvođenje je za period od dana otvaranja ponuda do dana potpisivanja ugovora, i ista se ponuđačima vraća u roku od 5 (pet) dana od dana potpisivanja ugovora.
 • Ponuda dostavljena bez grancije za učešće u postupku ustupanja predmetnih radova na izvođenje smatra se nekompletnom i ne uzima se u dalje razmatranje.
16.    VARIJANTNA REŠENJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
 • Pored obaveze da podnese ponudu za radove u svemu prema tehničkoj dokumentaciji i rešenju obuhvaćenom ovom tenderskom dokumentacijom, ponuđač može podneti i ponudu za svoje, varijantno rešenje.
 • Varijantno rešenje obavezno garantuje sve sledeće parametre:
 • stabilnost, funkcionalnost, trajnost, kvalitet i bezbednost objekata koji se izvode;
 • stabilnost, bezbednost i funkcionalnost postojećih objekata, podzemnih i nadzemnih, kao i saobraćajnica;
 • bezbednost radnika i sredstava u toku izvođenja radova;
 • bezbednost prolaznika u toku izvođenja i nakon završetka radova;
 • bezbednost korisnika u toku eksploatacije objekta;
 • celishodno investiciono održavanje;
 • zadovoljene parametre ekološke zaštite i neugrožavanja sredine;
 • nenarušavanje ambijentalne celine;
  • Obezbeđuje jednako ili kraće vreme izvršenja radova od ponude prema ovoj tenderskoj dokumentaciji.
  • Ukupni troškovi izvršenja radova garantovano su jednaki ili manji od ponude prema ovoj tenderskoj dokumentaciji.
  • U slučaju da Ponuđač ponudi, a Investitor prihvati varijantno rešenje ili racionali­zaciju tehničke dokumentacije, Ponuđač postupa na sledeći način:
  • U roku od 15 (petnaest) dana, od dana pisanog prihvatanja varijantnog rešenja od strane Investitora, dostavlja istom idejni projekat varijantnog rešenja ili racio­nalizacije tehničke dokumentacije, izrađen od strane ovlašćenog projektanta, pre­dlo­ženog od strane Ponuđača, a odobrenog od strane Investitora. Idejni projekat obavezno sadrži:
 • tehnički opis,
 • sve potrebne grafičke priloge,
 • statički proračun,
 • investicionu vrednost varijantnog rešenja ili
 • Ukoliko Investitor ima primedbi na idejni projekat Ponuđač iste otklanja u roku od 10 (deset) dana od dana usvajanja idejnog projekta. Za tako revidiran Izvođački projekat Investitor obezbeđuje saglasnost odgovornog projektanta originalnog Izvođačkog projekta, a Ponuđač obezbeđuje saglasnost Organa Uprave koji je izdao Odobrenje za gradnju.
17.  PRIPREMA I POTPISIVANJE PONUDE
 • Stavke tenderske dokumentacije ponuđač ispunjava redom, u svim za to označenim rubrikama, i to u svemu prema tekstom preciziranim odredbama – oznakama, merama i dimenzijama, koje potom overava i potpisom i pečatom. Ispunjavanje tenderske do­kumentacije obavezno je pisaćom mašinom ili hemijskom olovkom, odnosno trajnim zapisom koji se ne otire, jasnim štampanim slovima. Potpis obavezno mastilom, svoje­ru­čan od strane ovlašćenog lica.
 • Deo 4 tenderske dokumentacije, ponuđač dobija i u digitalnoj verziji ispunjava obavezno u datom računarskom programu, te u ovom obliku i predaje zajedno sa ponudom u pisanoj formi, načinom definisanim preambulom predmera i predračuna, deo 4.1 ove tenderske dokumentacije.
 • Tenderska dokumentacija ne sme sadržati brisane delove teksta unete od strane ponuđača, niti bilo šta drugo što dovodi do zabune. U slučaju ispravljanja svojih grešaka ponuđač pri ispunjavanju mora jasno precrtati tekst i iznad toga napisati ispravan tekst overen parafom lica koje potpisuje ponudu i okruglim pečatom ponuđača. Ukoliko ponuđač u dokumentaciju unese nejasnoće, cifre i tekst dopunjava ili ga menja, odnosno ne postupi uredno i savesno u svemu kako je naznačeno u tenderskoj dokumentaciji, investitor takvu ponudu automatski odbacuje.
 • Sve strane tenderske dokumentacije ponuđač obavezno overava svojim okruglim pečatom u gornjem desnom uglu. Sva mesta tenderske dokumentacije na kojima se daje kurs 1evro = …… din, ovlašćeno lice ponuđača takođe potpisuje i svoj potpis overava okruglim pečatom ponuđača.
18.   PEČAĆENJE I OBELEŽAVANJE PONUDA
 • Ponuđač svoju ponudu dostavlja na adresu naznačenu u javnom pozivu za učešće u postupku ustupanja predmetnih radova na izvođenje, načinom definisanim u tački 1.12.2 ovih u
 • Investitor ne snosi odgovornost za preuranjeno otvaranje ili gubitak pojedinih delova ponude koja nije zapečaćena i obeležena na zahtevan način.
 • Ponude sa varijantnim rešenjima, ukoliko postoje, obavezno dostaviti u posebnom omotu – omot 6., sa jasnom naznakom “varijantno rešenje”, ili ono neće biti uzeto u razmatranje.
19.   PRODUŽETAK ROKA PODNOŠENJA PONUDE
 • Investitor može svojom odlukom produžiti rok dostavljanja ponuda o čemu je obavezan u pisanoj formi da izvesti sve ponuđače.
 • U tom slučaju sva prava i obaveze investitora i ponuđača vezana za dan podnošenja i otvaranja ponuda naznačen u javnom pozivu na učešće u postupku ustupanja predmetnih radova na izvođenje, pomeraju se na novi datum definisan u pisanom obaveštenju iz prethodnog stava.
 • Investitor zadržava pravo opoziva tenderske dokumentacije, odlaganja postupka ustupanja predmetnih radova na izvođenje, ili potpunog odustajanja (bez obaveze davanja dodatnih objašnjenja ponuđačima) i to najmanje 5 (pet) dana pre roka odre­đenog za podnošenje ponuda. Odluka Investitora, potpisana od strane ovlašćenih lica prezentuje se u pisanoj formi.
20.   BLAGOVREMENA PONUDA
 • Sve ponude dostavljene nakon roka za podnošenje ponuda, određenog u javnom pozivu za učešće u postupku ustupanja predmetnih radova na izvođenje smatraju se neblagovremeno podnetim. Investitor ih zadržava ne uzimajući ih u razmatranje. Po završenom postupku ustupanja predmetnih radova na izvođenje takve ponude vraćaju se ponuđačima neotvorene.
 • Za sve ponude iz tačke21.1 garancija za učešće u postupku ustupanja predmetnih radova na izvođenje vraća se ponuđačima u roku od 3 (tri) dana od dana javnog otvaranja ponuda.
21.   IZMENA I POVLAČENJE PONUDA
 • Nakon otvaranja predate ponude, ponuđač nema pravo menjanja ili ispravljanja, kao ni dodavanja dopune teksta ili zamene predmetne ponude u celosti novom.
 • Pre otvaranja ponuda ponuđač može izmeniti ili povući svoju ponudu uz zahtev Investitoru u pisanoj formi. Svaka izmena, dopuna ili nova ponuda mora biti pripremljena, zapečaćena, obeležena u formi propisanoj tačkama 1.12 i 1.20. ovih uputstava sa obaveznom nazna­kom “izmena”, “dopuna” ili “nova ponuda” i dostavljena Investitoru u roku definisanom u javnom pozivu, a u svemu prema obaveštenju iz tačke 1.20 ovih u
22.   OTVARANJE PONUDA
 • Otvaranje ponuda je javno. Sastav i broj članova komisije za otvaranje i obradu ponuda određuje Investitor rešenjem, saglasno Zakonu o javnim nabavkama, Pravilniku o postupku otvaranja ponuda i obrascu za vođenje zapisnika o otvaranju ponuda, Zakonu o planiranju i izgradnji, Pravilniku o uslovima, načinu i postupku ustupanja izgradnje objekata
 • Otvaranju ponuda može prisustvovati samo jedan predstavnik ponuđača koji u posebnoj koverti pre otvaranja ponuda predaje komisiji ovlašćenje kojim dokazuje da ispred ponuđača prisustvuje javnom otvaranju ponuda. Obavezan je i da potpiše zapisnik sa otvaranja ponuda.
 • Pre otvaranja ponuda ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo davanja usmene ili pisane izjave o postojanju eventulanih dopuna ili se izjašnjuju da u svemu ostaju u skladu sa podnetim ponudama.
 • Predsednik komisije otvara ponude i objavljuje sve podatke definisane u propratnom pismu uz ponudu i obrasce ponude.
 • Ponude, za koje je komisija dobila obaveštenje o povlačenju u propisnoj, pisanoj formi, ne otvaraju se i kao takve ponuđačima vraćaju.
 • Tokom otvaranja ponuda ponuđači nemaju prava bilo kakve izmene istih.
 • O toku postupka ustupanja predmetnih radova na izvođenje sastavlja se zapisnik koji potpisuju kako članovi komisije tako i svi ponuđači. Svim ponuđačima komisija neposredno po potpisivanju, predaje po jedan istovetan primerak overenog i zavedenog zapisnik
 • U periodu od javnog otvaranja ponuda do obaveštenja ponuđačima o izboru ekonomski najpovoljnijeg ponuđača, investitor ne daje nikakve informacije o pregledu i poređenju ponuda.
23.   TAJNOST POSTUPKA
 • Informacije o proveri, pregledu i poređenju ponuda, mišljenja i preporuke o izboru najpodobnijeg ponuđača nisu dostupne kako ponuđačima, tako ni bilo kom drugom licu koje nije zvanično uključeno u postupak izbora ekonomski najpovoljnijeg ponuđača.
 • Svaki pokušaj ponuđača da utiče na nekog od članova komisije u toku postupka izbora najpodobnijeg ponuđača razlog je legitiman i dovoljan za diskvalifikaciju istog.
24.   POJAŠNJENJE I PROVERA PONUDA
 • nakon otvaranja ponuda komisija može zatražiti od ponuđača dodatna pojašnjenja bitna za pregled, poređenje i konačnu ocenu ponuda. Zahtev za dodatnim poja­šnje­njima mora biti u pisanoj formi i nikako ne predstavlja pokušaj smanjivanja cena iz ponude, osim ukoliko u ponudi postoji neka računska greška, čije ispravljanje znači ujedno i smanjenje ukupne cene.
 • Komisija zadržava pravo provere informacija koje su sastavni deo p Ponuđači su obavezni da komisiji obezbede takvu proveru, i to bez posebnih troškova po Investitora.
25.   PROVERA KOMPLETNOSTI PONUDA
 • Pre detaljne provere i pregleda ponuda, komisija utvrđuje da ponuda:

–   sadrži odgovarajuću overu i potpise,

–   sadrži garanciju za učešće u postupku ustupanja predmetnih radova na izvođenje,

–   jeste po svemu izrađena na način definisan ovim uputstvima.

 • Ukoliko ponuda ne ispunjava neki od navedenih uslova, smatra se nekompletnom i ne uzima se u dalje razmatranje.
 • Sve ponude koje po završenom postupku otvaranja, tj. tokom pregleda komisija ustanovi nekompletnim, ne uzimaju se u dalje razmatranje. Razlozi odbacivanja ponuda evidentirjau se u zapisniku komisije, njihovi ponuđači obaveštavaju se o istom u pisanoj formi, a sve ovo u roku za slanje obaveštenja o izboru najpovoljnije ponude.
26.   OCENA I POREĐENJE PONUDA
 • Komisija razamtra i poredi isključivo one ponude za koje utvrdi da su kompletne, odnosno formirane u skladu sa ovim uputstvima i uslovima ove tenderske doku­mentacije.
 • Cilj sprovođenja postupka ustupanja predmetnih radova na izvođenje javnim pozivom jeste da se u konkurenciji više ponuđača izabere najpodobniji ponuđač, koji nije obavezno onaj sa najnižom cenom ponude.
27.   ISPRAVKA GREŠAKA U PODNETIM PONUDAMA
 • Komisija izvršava proveru ponuda i u smislu računske tačnosti. Greške, ako ih ima, Komisija ispravlja na sledeći način:
 • Ukoliko postoji razlika u iznosu izraženom brojem i slovima, iznos izražen slovima smatra se tačnim i jedini uzima u obzir.
 • Ukoliko nije tačan proizvod jedinične cene i količine, jedinična cena smatra se tačnom.
  • Nakon ispravljanja eventualnih računskih grešaka, komisija utvrđuje ukupnu vrednost ponude. Tako utvrđena od strane komisije, – nova vrednost, smatra se konačnom i služi za poređenje sa drugim ponudama. Svaki protest ponuđača po ovom osnovu ili neslaganje sa ispravkama koje je učinila komisija na način definisan prethodnim stavovima smatra se neosnovanim i ne utiče na dalji rad komisije u oceni ponuda.
28.   KRITERIJUMI ZA OCENU PONUDA

Pri oceni najpodobnije ponude prednost ima ponuđač koji:

 • ponudi povoljnije: cene izvršenja radova, metodologiju obračuna razlike u ceni ili fiksne cene,
 • ponudi najpovoljnije međurokove i ukupan rok izvođenja svih radova,
 • kroz detaljan program organizacije građenja  i druga dokumenta uz ponudu najuverljivije dokaže spremnost i sposobnost da ponuđene, odnosno pre­dvi­đene radove završi kvalitetno u datim rokovima i međurokovima i po ponuđenoj ceni,
 • ima iskustvo u izvođenju ove vrste radova i koji je pokazao kvalitetno izvršenje radova i ispunjenje rokova na dosadašnjim poslovima,
 • ponudi tehnički kadar sa boljim referencama,
 • ponudi povoljnije uslove plaćanja, kao i mogućnost kreditiranja radova pod najpovoljnijim uslovima,
 • ima bolje rezultate poslovanja prema završnom računu,
 • ponudu, u svim elementima, obradi i dostavi kvalitetnije i profesionalnije,
 • ponudi tehnološka unapređenja, kvalitetnije materijale i opremu i sl.
 • angažuje manji broj podizvođača.
29.   PRIHVATANJE PONUDA
 • Investitor se ne obavezuje da prihvati najnižu ili bilo koju drugu ponudu.
 • Investitor može, takođe, ukoliko utvrdi da ni jedna ponuda nije u potpunosti odgovorila zahtevima tenderske dokumentacije, odbaciti sve ponude, a postupak ustupanja predmetnih radova na izvođenje poništiti. U ovom slučaju, Investitor svoju odluku obrazlaže u pisanoj formi navodeći razloge odbijanja, i istu objavljuje u “Službenom glasniku Republike Srbije”.
 • Ponuđači koji učestvuju u postupku ustupanja predmetnih radova na izvođenje koji je poništen u smislu odredbe iz prethodne tačke, imaju pravo ponovnog učešća u ponovljenom postupku ustupanja radova na izvođenje.
30.   OBAVEŠTENJE O IZBORU NAJPODOBNIJEG PONUĐAČA
 • Investitor u roku definisanom u javnom pozivu za učešće u postupku ustupanja predmetnih radova na izvođenje donosi konačnu odluku o izboru ekonomski najpo­voljnijeg ponuđača, o čemu u pisanoj formi obaveštava sve ponuđače, sa posebnom napomenom ukoliko je komisija u toku pregleda ponude uočila i ispravila računske greške.
 • Obaveštenje iz prethodne tačke ovih uputstava smatra se za izabranog ponuđača preliminarnim pozivom na zaključenje ugovora za izvođenje radova koji su predmet ove tenderske dokumentacije.
 • Isključivo obostrano potpisan ugovor obavezujući je i za Investitora i za izvođača.
31.   POTPISIVANJE UGOVORA I GARANCIJA ZA IZVOĐENJE RADOVA
 • Nakon obaveštenja o izboru, po isteku roka za žalbe iz tačke35. ovih uputstava, izabrani ponuđač biva pozvan na potpisivanje Ugovora za izvođenje radova, i to u formi datoj u delu 2.3 uslova za ugovaranje.
 • Pre potpisivanja ugovora Investitor otvara omot 5 ponude izabranog ponuđača sa analizom cena iz ponude, izvršava pregled iste i eventualno zahteva njihovo korigovanje ili dopunu.
 • Nakon potpisivanja ugovora izabrani ponuđač postaje Izvođač i obavezan je da u roku od 5 (pet) dana od dana potpisivanja ugovora dostavi Investitoru garanciju o avansnom plaćanju i garanciju za dobro i kvalitetno izvođenje radova, a Investitor, nakon potpisivanja ugovora, vraća Izvođaču garanciju za učešće u postupku ustupanja predmetnih radova na izvođenje. Najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana zaključenja ugovora Investitor objavljuje obaveštenje o dodeli ugovora za izvođenje radova u “Službenom glasniku Republike Srbije”.
 • Ukoliko iz bilo kog razloga izabrani ponuđač odbije da potpiše ugovor, Investitor aktivira garanciju za učešće u postupku ustupanja predmetnih radova na izvođenje izabranog ponuđača, odabira prvog sledećeg ponuđača saglasno bodovanju prema kriterijumima za ocenu ponuda datim u delu45 priloga uz uputstva ponuđaču, ili postupak ustupanja radova na izvođenje poništava i objavljuje novi Javni poziv.
32.   POČETAK RADOVA
 • Nakon potpisivanja ugovora Investitor upućuje nalog Izvođaču da otpočne sa izvođenjem radova koji su predmet ugovora. Izvođač obavezno u pisanoj formi potvrđuje prijem takvog naloga, a sa izvođenjem radova otpočinje u roku od 5 (pet) dana od dana prijema takvog naloga
 • Izvođač je obavezan da za potrebe Investitora – tj. nadzornog organa na gradilištu a u sklopu svojih službenih prostorija obezbedi 2 (dve) odvojene prostorije (veličina svake najmanje 4 x 4 m) opremljene potrebnim inventarom i sa 1 (jednim) direktnim telefonskim priključkom u svakoj prostoriji. Troškovi izgradnje, održavanja i obezbeđenja ovih prostorija za sve vreme građenja uključeni su u jedinične cene radova izgradnje, pa ih Investitor posebno ne plaća. Ukoliko izvođač propisane prostorije ne obezbedi, Investitor ih obezbeđuje posredstvom trećeg lica o trošku Izvođača.
33.   ETIČKE ODREDBE
 • Ponuđač koji pokuša da dođe do neke poverljive informacije vezane za sprovođenje postupka ustupanja predmetnih radova na izvođenje ili na bilo koji drugi način proba da utiče na druge ponuđače, komisiju i/ili Investitora, biva automatski  diskvalifikovan.
 • Podrazumeva se da ponuđači u sprovođenju postupka ustupanja predmetnih radova na izvođenje postupaju:
 • časno,
 • u skladu sa manirima dobrog privrednika,
 • u svemu poštujući zakon i profesiju,
 • odolevajući potencijalnom sukobu interesa,
 • uzdržavajući se od davanja javnih izjava u vezi postupka ustupanja predmetnih radova na izvođenje bez prethodnog odobrenja Investitora.
  • Ukoliko utvrdi postojanje ili nagoveštaj bilo kakvog pokušaja korupcije u fazi izbora ekonomski najpovoljnijeg ponuđača, Komisija zadržava pravo da poništi postupak ustupanja predmetnih radova na izvođenje.
  • Svi izveštaji i dokumenta koje jedna ugovorna strana dostavi drugoj tokom realizacije ugovora su poslovna tajna, te obavezuju da se u skladu sa ovim sa njima i postupa.
34.   ŽALBE
 • Ponuđač, prema sopstvenoj oceni oštećen u toku sprovođenja postupka ustupanja predmetnih radova na izvođenje ima pravo žalbe Investitoru u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja obaveštenja o izabranom ponuđača Obaveza Investitora je da na žalbu odgovori pisanim putem u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema iste.
35.   PRILOZI UZ UPUTSTVA ZA PONUĐAČE

Propratno pismo uz ponudu;

Obrazac ponude;

Obrazac garancije za učešće u postupku ustupanja predmetnih radova na izvođenje;

Obrazac podataka mehanizacije i rukovodećeg stručnog kadra;

Obrasci cena materijala, rada mehanizacije bez rukovaoca i cena radne snage;

Metodologija za obračun razlike u ceni;

Obrazac obračuna naknadnih i nepredviđenih radova;

Analiza cena;

Kriterijumi za ocenu ponuda.

Telefon: +381 64 1574420
Fax: kontakt@salonknjiga.rs
Beograd, Zaplanjska 86V